3. stupeň

Graduovaný na stupni stredoškolského vzdelania. Získava tretiu najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník vo volejbale, ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného volejbalu mládeže a dospelých, asistovať u vrcholových družstiev.

Podmienky prijatia: absolvovaný II. stupeň

Dĺžka trvania školenia: 150 hodín

Skúška:

-       obhajoba záverečnej práce

-       záverečná skúška zo všeobecnej časti

-       záverečná skúška zo špecializácie

Povinná literatúra:

Zapletalová, L., Přidal,V., Tokár, J.: Volejbal. Učebné texty pre školenia trénerov 1. triedy. Peter Mačura, 2004

Zapletalová, L., Přidal,V., Laurenčík, T.: Volejbal. Základy techniky, taktiky a výučby. Univerzita Komenského Bratislava, 2007

Přidal, V., Zapletalová, L.: Volejbal. Herný výkon – tréning – riadenie. Peter Mačura, 2003, 2010

 

UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLENIA TRÉNEROV III. STUPŇA

 

 

Téma

Teória

Hod

Prax

Hod

1.

Pedagogika

ciele a úlohy výchovy v tréningovom procese, výchovná práca s družstvom, tvorba hráčskeho kolektívu

4

 

 

2.

Psychológia

 

4

 

 

3.

Anatómia

Kosterný a svalový aparát, vnútorné orgány

4

 

 

4.

Fyziológia športu

Zdatnosť, výkonnosť, adaptácia ako podstata športového tréningu, rast trénovanosti,, športová forma, diagnostika trénovanosti, únava, prepetie, pretrénovanie

4

 

 

5.

Regenerácia

Regenerácia, základy výživy a pitného režimu

3

 

 

6.

Teória a didaktika športového tréningu

Systém ŠT- prvky, princípy, obsah, metódy a formy

4

 

 

7.

Vznik a vývoj hry, vývoj pravidiel

História volejbalu, vývoj pravidiel, história plážového volejbalu

1

 

 

8.

Organizácia volejbalu u nás a vo svete

Organizácia a štruktúra súťaží FIVB, CEV a SVF

1

 

 

9.

Vývojové tendencie vo volejbale

Vývojové tendencie svetového mužského a ženského volejbalu – hra súčasných špičkových družstiev, tréning – priority, zameranie, súčasný slovenský volejbal

2

 

 

10.

Rozbor hry, systematika HČ a pohybových schopností

Rozbor hry, systematika HČ, grafické značenie, systematika pohybových schopností vo volejbale

2

 

 

11.

Technická a taktická príprava

Technika a taktika, motorické učenie – fázy, vonkajšie prejavy, CNS, technická a taktická príprava – úlohy a ciele, metodika technickej a taktickej prípravy (vytváranie základov HČJ, nácvik HČJ, HK, zdokonaľovanie HČJ a HK, nácvik a zdokonaľovanie hry)

3

 

 

12.

Herné činnosti jednotlivca

Technika jednotlivých HČJ, nácvika a zdokonaľovanieHČJ s dôrazom na zdokonaľovanie – metódy, formy, kritické miesta

6

Zásobníky cvičení pre nácvik a zdokonaľovanie HČJ, praktické výstupy poslucháčov

16

13.

Herné kombinácie

Systematika HK, ich charakteristika, taktika, nácvik a zdokonaľovanie, metódy, formy, kritické miesta

4

Príklady nácviku a zdokonaľovania HK, praktické výstupy poslucháčov

12

14.

Herné systémy, hráčske funkcie

Systematika HS, charakteristika jednotlivých HS, funkcie hráčov v jednotlivých HS, nácvika azdokonaľovanie HS, taktiky, metódy, formy, kritické miesta

2

Príklady nácviku a zdokonaľovania HS, praktické výstupy poslucháčov

6

15.

Športová príprava mládeže

Zásady, ciele, obsah prípravy v jednotlivých etapách, osobitosti prípravy talentovanej mládeže (ŠT, CTM, OŠG)

2

 

 

16.

Výber talentov

Zásady výberu talentov, etapy, výber detí do útvarov talentovanej mládeže

2

 

 

17.

Osobitosti športovej prípravy žien a dievčat

Osobitosti športovej prípravy žien a dievčat v kondičnej, technickej, taktickej a psychologickej príprave

2

 

 

18.

Plánovanie, druhy plánov

Plánovanie a stavba tréningu, druhy plánov, východiská plánovania, periodizácia ročného tréningového cyklu, evidencia

4

 

 

19.

Hodnotenie pohybovej výkonnosti

Ukazovatele všeobecnej a špeciálnej pohybovej pripravenosti vo volejbale, zásady výberu testov a testovania, sebakontrola hráča

1

Praktické ukážky realizácie jednotlivých testov

2

20.

Herný výkon a jeho hodnotenie

Individuálny herný výkon a herný výkon družstva,  štruktúra herného výkonu, príklady hodnotenia HV a vyhodnotenia údajov

4

 

 

21.

Kondičná príprava

Zameranie kondičnej prípravy, metódy, formy a prostriedky rozvoja kondičných a koordinačných schopností vo volejbale

4

Príklady rozvoja jednotlivých pohybových schopností

3

22.

Psychologická a teoretická  príprava

Formovanie osobnosti hráča, metódy, prostriedky psych. Prípravy, regulácia aktuálnych psych. stavov

2

 

 

23.

Tréningové zaťaženie

Vonkajšie a vnútorné zaťaženie vo volejbale, komponenty zaťaženia

4

 

 

24.

Príprava a vedenie družstva v zápase

Skauting, vedenie družstva pred, počas a po zápase, analýza a hodnotenie zápasu

3

 

 

25.

Hospitácie na tréningoch

 

 

Hospitácie na tréningoch mládeže a dospelých,

chronometráž, obsah, radenie cvičení, analýza

10

26.

Zadanie prác a konzultácie

Konzultácie k zadaným témam, osnova práce, obsah jednotlivých častí, citácia literatúry

10

 

 

27.

Zahájenie a záver školenia

Zameranie školenia, program, vyhodnotenie školenia a diskusia

2

 

 

28.

Skúšky, konzultácie

Skúšky, konzultácie k učebnej problematike

10

 

 

 

Celkove

 

101

 

49

 

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR