Základné informácie

Slovenská volejbalová federácia (SVF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, ktorá je potvrdená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ) a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), a to ako jediný predstaviteľ poverený riadením volejbalu. SVF je garantom rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.

SVF je riadnym členom Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB), Európskej volejbalovej konfederácie (CEV), ako aj členom Stredoeurópskej volejbalovej zonálnej asociácie (MEVZA), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SVF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi.

V SVF sú združené volejbalové kluby, telovýchovné jednoty a subjekty ako Asociácia volejbalových rozhodcov (AVR), ktoré majú záujem o rozvoj volejbalu v SR.

SVF je zároveň riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

  

Základné informácie o SVF:

Názov: Slovenská volejbalová federácia
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
Reg.: MV SR zo dňa 10.2.2006, VVS/1-909/90-9-9
IČO: 688819
DIČ: 2020898946
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. účtu: 9733112/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112 

  

Informácie o členskej základni k 31. 12. 2020:

Počet registrovaných hráčov/členov: 11 513
Počet aktívnych registrovaných klubov: 78

Z toho:
Tréneri: 320
Rozhodcovia: 136
Zapisovatelia: 106
Registrovaní štatistikovia: 66
Registrovaní zdravotníci: 38
Počet registrovaných hráčov do 23 r.: 10 059

  

SVF plní nasledujúce úlohy:

 • Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.
 • V plnom rozsahu stará sa a zodpovedá za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
 • Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie.
 • Koordinuje medzinárodný styk volejbalových klubov.
 • Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
 • Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva licenčný, prestupný a disciplinárny poriadok.
 • Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev vo volejbale. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
    
  
Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR