Základné informácie

Slovenská volejbalová federácia (SVF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, potvrdená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenským olympijským výborom (SOV) ako jediný predstaviteľ poverený riadením volejbalu. SVF je garantom rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.

SVF je riadnym členom Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB), Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) ako aj členom Stredoeurópskej volejbalovej zonálnej asociácie (MEVZA), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SVF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi.

V SVF sú združené volejbalové kluby, telovýchovné jednoty a subjekty ako asociácia rozhodcov (AVR), ktoré majú záujem o rozvoj volejbalu v SR.

SVF je zároveň riadnym členom Slovenského olympijského výboru (SOV) a Konfederácie športových zväzov (KŠZ).

Základné informácie o SVF

Názov: Slovenská volejbalová federácia
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
Reg.: MV SR zo dňa 10.2.2006, VVS/1-909/90-9-9
IČO: 688819
DIČ: 2020898946
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. účtu: 9733112/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112 


Členská základňa k 01.01.2015


Registrovaní hráči: 16 779 hráčov
Hráči ÚTM a minivolejbalových súťaží bez licencie: 6 600
Registrované kluby a oddiely: 202
Funkcionári klubov a oddielov: 1 100
Rozhodcovia: 282
Tréneri: 1 279
Beachvolejbal: 180
Spolu: 

SVF plní nasledujúce úlohy:

 • Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.
 • V plnom rozsahu stará sa a zodpovedá za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
 • Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie.
 • Koordinuje medzinárodný styk volejbalových klubov.
 • Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
 • Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva licenčný, prestupný a disciplinárny poriadok.
 • Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev vo volejbale. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #