Transfery


Všeobecné pokyny


  1. Súčasťou transferového konania je vyplnenie Žiadosti o udelenie transferu s uvedením pravdivých skutočností týkajúcich sa športovej kariéry hráča (na jej základe zaradenie hráča do výkonnostnej kategórie s príslušným poplatkom).

  1. Pre udelenie prvého medzinárodného transferu je potrebné okrem žiadosti dodať fotku v elektronickej podobe a kópiu pasu. Po odovzdaní žiadosti a fotky hráča, SVF vytvorí hráčovi v systéme FIVB na http://www.fivb.org/Vis2009/ hráčsky profil. Hráč na uvedenú emailovú adresu dostane vygenerované prihlasovacie údaje a heslo do systému, na základe ktorých môže transfer potvrdiť.

  1. Prijímajúca federácia na základe žiadosti klubu, v ktorom má hráč v nadchádzajúcej sezóne pôsobiť, požiada prostredníctvom elektronického systému o súhlas vysielajúcu federáciu (SVF). Vysielajúca federácia (SVF) potvrdí transfer v elektronickom systéme FIVB po vyplnení Žiadosti o udelenie medzinárodného transferu hráča a po úhrade stanovených poplatkov v zmysle transferových poplatkov.

  1. Ak klub nemá vytvorený profil v systéme FIVB, musí o vytvorenie požiadať materskú federáciu.

  1. Podmienkou potvrdenia transferu zo strany SVF je, aby žiadateľ mal vystavený nový registračný preukaz člena SVF a zaplatený členský poplatok na aktuálnu sezónu (potvrdenie o platbe je potrebné zaslať spoločne so žiadosťou o transfer na adresu svf@svf.sk).

  1. Hráč musí k žiadosti o transfer doložiť súhlas materského klubu, ktorý potvrdí písomne súhlas s udelením transferu. Zároveň musí potvrdiť či má / nemá  hráč uzatvorenú zmluvu resp. vysporiadané záväzky.

  1. Pri odchode hráča s platnou hráčskou zmluvou je riešenie finančných náležitostí výlučne záležitosťou materského a nového (zahraničného) klubu,  pokiaľ nie je dohodnuté inak medzi pôvodným klubom a hráčom. Hráč potvrdí svoj súhlas s podmienkami a udelením ITC svojim podpisom v systéme VIS.

  1. V prípade, že má hráč platnú hráčsku zmluvu, je povinný materský klub doložiť platnú zmluvu v slovenskom ako aj anglickom jazyku (ang. verzia sa posiela na CEV / FIVB).Transferové poplatky


Výška transferových poplatkov je v súlade s platnou smernicou CEV. Maximálnu tabuľkovú hodnotu transferu je možné si vypočítať na stránke CEV. Vo výnimočnom prípade ak hráčovi vyjde nižší transferový poplatok podľa transferového prepočtu CEV ako je tabuľková hodnota SVF platí poplatok podľa prepočtu CEV.

Maximálnu tabuľkovú hodnotu podľa medzinárodných pravidiel CEV pre výpočet výšky transferového poplatku si môže SVF uplatniť v prípade:


a) neospravedlnenej neúčasti nominovaného hráča v RD,


b) nedohody klubov a nevyplateného výchovného materskému klubu (podľa čl. 30 RaPP SVF) zahraničným klubom, stanoveného pri prvom odchode nezmluvného hráča do 23 r. do zahraničia, pričom rozdiel medzi poplatkom stanoveným podľa tabuľky CEV a transferovým poplatkom SVF bude hradený materskému klubu až doby splatenia výchovného,


c) nedohody klubov a nevyplateného odstupného na základe hráčskej zmluvy uzatvorenej pred 1.1.2016, pričom rozdiel medzi poplatkom stanoveným podľa tabuľky CEV a transferovým poplatkom SVF bude hradený materskému klubu až do doby splatenia dohodnutej odstupnej čiastky najviac však do výšky maximálnej hodnoty výchovného stanoveného podľa čl. 30 RaPP SVF.


d) Výška transferového poplatku pre nezmluvných hráčov do 23 rokov bude kalkulovaná na základe tabuľky pre stanovenie výšky výchovného za hráča podľa platného RaPP, v čase jeho prvého transferu do zahraničia. Na  výpočet transferového poplatku bude použitá kalkulačka CEV, pokiaľ sa kluby nedohodnú inak. Rozdiel medzi stanovenou sumou výchovného a výškou transferového poplatku bude uhradený materskému klubu, z ktorého hráč odchádza. V prípade, že suma vyplatená materskému klubu je nižšia ako „tabuľková hodnota“ , zvýšený transferový poplatok môže byť použitý aj v nasledujúcich sezónach a to do konca súťažného ročníka, v ktorom hráč dosiahne 23 rokov veku, ale iba do stanovenej maximálnej sumy podľa tabuľky výchovného pre nezmluvných hráčov v čase prvého transferu.Tabuľka pre výpočet výšky transferového poplatku v členských krajinách CEV


MUŽI/ŽENY


Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
V. kateg. / 1. liga 3 000 2 000 1 750 1 000
V. kateg. / 2. liga 2 000 2 000 1 500 1 000
V. kateg. / 3. liga 100 2 000 0 0
IV. kateg. / 1. liga 2 500* 1 750 1 000* 750
IV. kateg. / 2. liga 1 500 1 750 750 500
IV. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
III. kateg. / 1. liga 2 000 1 750 750 500
III. kateg. / 2. liga 1 000 1 750 500 500
III. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
II. kateg. / 1. liga 1 500 1 750 100 500
I. kateg. / 1. liga 100 1 750 0 0
Tabuľka pre výpočet výšky transferového poplatku mimo členských krajín CEV


MUŽI/ŽENY


Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
Mimo Európu           3 000 2 000 1 750 1 000V prípade neospravedlnenej neúčasti nominovaného hráča v RD: 7 500 EURVýnimka:


1. Hráčom reprezentácie vzniká nárok na zľavu v zmysle smernice SVF o transferových poplatkoch v prípade, ak boli nominovaní (14 členná nominácia) na oficiálny zápas v danom roku.
2. Pre hráča do 23 rokov, v prípade ak sa jedná o transfer do Českej republiky a je to hráčov prvý transfer bude transferový poplatok znížený o 50 %. Znížený transfer platí na prvé 2 sezóny. Uvedená výnimka sa nevzťahuje na hráčov RD.
3. *výška transferu do druhej najvyššej súťaže do Českej republiky je vo výške 250,-
4. Výška druhého transferu počas jednej sezóny môže byť znížená na 50%, pokiaľ sa transfer ukončí najneskôr do 15. mája. Zároveň musia byť splnené podmienky, že prvý transfer nebol udelený bezplatne a  druhý transfer je udeľovaný do rovnakej alebo vyššej kategórie súťaže ako prvý transfer v danej sezóne.Klauzula ohľadom uvoľňovania hráčov/hráčok pre reprezentačné družstvá SR:
Condition regarding the national teams (mandatory):


"The club has the obligation according to the FIVB regulation to release players for their National Teams at least 10 days before the starting date of the FIVB, World or Official competition for which they have been selected."


Úhrada transferových poplatkov:


Úhradu je možné zrealizovať osobne výhradne prevodom na účet SVF:
Slovak Volleyball Federation
Address: Junacka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia


Bank Account:


Vseobecna uverova banka (VUB)
Account n.: 1857503656/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK12 0200 0000 0018 5750 3656


Prololongácia členov, uhrada členského poplatku:


Prolongácia individuálnych členov SVF (voľní hráči, rozhodcovia, tréneri bez klubovej príslušnosti a podobne.) prebieha nasledovným spôsobom:

1.Individuálny člen pošle platbu za členské na IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112
2.Suma úhrady je 5 € pre člena nad 18 rokov, resp. 3 € pre člena do 18 rokov veku. (4 €/2 € členské + 1 € ročný poplatok za správu osobného konta v ISSV)
3.Do poznámky k úhrade napíše: Úhrada členského na rok 2021 za „meno platiteľa“
4.Doklad o úhrade pošle mejlom na adresu matrika@svf.sk a Matrika SVF túto platbu spracuje a zaznamená v ISSV.


Predĺženie platnosti Registračného preukazu: 

V prípade, že Registračný preukaz má skončenú platnosť, je potrebné spolu so žiadostou o prolongáciu člena požiadať aj o vystavenie nového registračného preukazu nasledovným spôsobom:

1.Poplatok za vystavenie registračného preukazu je 3€. O uvedenú sumu je potrebné navýšiť členský poplatok (pri osobe nad 18 rokov je to 5€ + 3€) a potvrdenie zaslať ako je uvedené na matrika@svf.sk
2.Spoločne s dokladom o platbe je potrebné zaslať aj aktuálnu fotografiu s jednofarebným pozadím.

Do poznámky k úhrade napíše: Úhrada členského na rok 2021 a RP za „meno platiteľa“

Na stiahnutie:


Žiadosť o udelenie transferu - WORD - nová (2021)


Practical Info for Team - NEW
Klasifikácia CEV podľa federácií - PDF - 2019-2020
Všeobecné ustanovenia - WORD
Manuál FIVB k transferom 2018/2019

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneri