Všeobecné pokyny

 1. Súčasťou transferového konania je vyplnenie Žiadosti o udelenie transferu s uvedením pravdivých skutočností týkajúcich sa športovej kariéry hráča (na jej základe zaradenie hráča do výkonnostnej kategórie s príslušným poplatkom).
 2. Pre udelenie prvého medzinárodného transferu je potrebné okrem žiadosti dodať fotku v elektronickej podobe a kópiu pasu. Po odovzdaní žiadosti a fotky hráča, SVF vytvorí hráčovi v systéme FIVB na http://www.fivb.org/Vis2009/ hráčsky profil. Hráč na uvedenú emailovú adresu dostane vygenerované prihlasovacie údaje a heslo do systému, na základe ktorých môže transfer potvrdiť.
 3. Prijímajúca federácia na základe žiadosti klubu, v ktorom má hráč v nadchádzajúcej sezóne pôsobiť, požiada prostredníctvom elektronického systému o súhlas vysielajúcu federáciu (SVF). Vysielajúca federácia (SVF) potvrdí transfer v elektronickom systéme FIVB po vyplnení Žiadosti o udelenie medzinárodného transferu hráča a po úhrade stanovených poplatkov v zmysle transferových poplatkov.
 4. Ak klub nemá vytvorený profil v systéme FIVB, musí o vytvorenie požiadať materskú federáciu.
 5. Podmienkou potvrdenia transferu zo strany SVF je, aby žiadateľ mal vystavený nový registračný preukaz člena SVF a zaplatený členský poplatok na aktuálnu sezónu (potvrdenie o platbe je potrebné zaslať spoločne so žiadosťou o transfer na adresu svf@svf.sk).
 6. Hráč musí k žiadosti o transfer doložiť súhlas materského klubu, ktorý potvrdí písomne súhlas s udelením transferu. Zároveň musí potvrdiť či má / nemá  hráč uzatvorenú zmluvu resp. vysporiadané záväzky.
 7. Pri odchode hráča s platnou hráčskou zmluvou je riešenie finančných náležitostí výlučne záležitosťou materského a nového (zahraničného) klubu,  pokiaľ nie je dohodnuté inak medzi pôvodným klubom a hráčom. Hráč potvrdí svoj súhlas s podmienkami a udelením ITC svojim podpisom v systéme VIS.
 8. V prípade, že má hráč platnú hráčsku zmluvu, je povinný materský klub doložiť platnú zmluvu v slovenskom ako aj anglickom jazyku (ang. verzia sa posiela na CEV / FIVB).


Transferové poplatky

Výška transferových poplatkov je v súlade s platnou smernicou CEV. Maximálnu tabuľkovú hodnotu transferu je možné si vypočítať na stránke CEV. Vo výnimočnom prípade ak hráčovi vyjde nižší transferový poplatok podľa transferového prepočtu CEV ako je tabuľková hodnota SVF platí poplatok podľa prepočtu CEV.

Maximálnu tabuľkovú hodnotu podľa medzinárodných pravidiel CEV pre výpočet výšky transferového poplatku si môže SVF uplatniť v prípade:

a) neospravedlnenej neúčasti nominovaného hráča v RD,

b) nedohody klubov a nevyplateného výchovného materskému klubu (podľa čl. 30 RaPP SVF) zahraničným klubom, stanoveného pri prvom odchode nezmluvného hráča do 23 r. do zahraničia, pričom rozdiel medzi poplatkom stanoveným podľa tabuľky CEV a transferovým poplatkom SVF bude hradený materskému klubu až doby splatenia výchovného,

c) nedohody klubov a nevyplateného odstupného na základe hráčskej zmluvy uzatvorenej pred 1.1.2016, pričom rozdiel medzi poplatkom stanoveným podľa tabuľky CEV a transferovým poplatkom SVF bude hradený materskému klubu až do doby splatenia dohodnutej odstupnej čiastky najviac však do výšky maximálnej hodnoty výchovného stanoveného podľa čl. 30 RaPP SVF.

d) Výška transferového poplatku pre nezmluvných hráčov do 23 rokov bude kalkulovaná na základe tabuľky pre stanovenie výšky výchovného za hráča podľa platného RaPP, v čase jeho prvého transferu do zahraničia. Na  výpočet transferového poplatku bude použitá kalkulačka CEV, pokiaľ sa kluby nedohodnú inak. Rozdiel medzi stanovenou sumou výchovného a výškou transferového poplatku bude uhradený materskému klubu, z ktorého hráč odchádza. V prípade, že suma vyplatená materskému klubu je nižšia ako „tabuľková hodnota“ , zvýšený transferový poplatok môže byť použitý aj v nasledujúcich sezónach a to do konca súťažného ročníka, v ktorom hráč dosiahne 23 rokov veku, ale iba do stanovenej maximálnej sumy podľa tabuľky výchovného pre nezmluvných hráčov v čase prvého transferu.

Tabuľka pre výpočet výšky transferového poplatku v členských krajinách CEV

MUŽI/ŽENY

Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
V. kateg. / 1. liga 3 000 2 000 1 750 1 000
V. kateg. / 2. liga 2 000 2 000 1 500 1 000
V. kateg. / 3. liga 100 2 000 0 0
IV. kateg. / 1. liga 2 500* 1 750 1 000* 750
IV. kateg. / 2. liga 1 500 1 750 750 500
IV. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
III. kateg. / 1. liga 2 000 1 750 750 500
III. kateg. / 2. liga 1 000 1 750 500 500
III. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
II. kateg. / 1. liga 1 500 1 750 100 500
I. kateg. / 1. liga 100 1 750 0 0

Tabuľka pre výpočet výšky transferového poplatku mimo členských krajín CEV

MUŽI/ŽENY

Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
Mimo Európu           3 000 2 000 1 750 1 000

V prípade neospravedlnenej neúčasti nominovaného hráča v RD: 7 500 EUR

Výnimka:

1. Hráčom reprezentácie vzniká nárok na zľavu v zmysle smernice SVF o transferových poplatkoch v prípade, ak boli nominovaní (14 členná nominácia) na oficiálny zápas v danom roku.
2. Pre hráča do 23 rokov, v prípade ak sa jedná o transfer do Českej republiky a je to hráčov prvý transfer bude transferový poplatok znížený o 50 %. Znížený transfer platí na prvé 2 sezóny. Uvedená výnimka sa nevzťahuje na hráčov RD.
3. *výška transferu do druhej najvyššej súťaže do Českej republiky je vo výške 250,-
4. Výška druhého transferu počas jednej sezóny môže byť znížená na 50%, pokiaľ sa transfer ukončí najneskôr do 15. mája. Zároveň musia byť splnené podmienky, že prvý transfer nebol udelený bezplatne a  druhý transfer je udeľovaný do rovnakej alebo vyššej kategórie súťaže ako prvý transfer v danej sezóne.

Klauzula ohľadom uvoľňovania hráčov/hráčok pre reprezentačné družstvá SR:
Condition regarding the national teams (mandatory):

"The club has the obligation according to the FIVB regulation to release players for their National Teams at least 10 days before the starting date of the FIVB, World or Official competition for which they have been selected."

Úhrada transferových poplatkov:

Úhradu je možné zrealizovať osobne do pokladne SVF (p. Bukovská, tel.:+421 2 49249635)
Prevodom na účet SVF:
Slovak Volleyball Federation
Address: Junacka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia

Bank Account:

Vseobecna uverova banka (VUB)
Account n.: 1857503656/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK12 0200 0000 0018 5750 3656

Úhrada členského poplatku:

Výška členského poplatku: 4,- €

číslo účtu: SK 49 0200 0000 0000 0973 3112 

Pozn.: Do správy pre príjmateľa je potrebné uviesť meno a obdobie, za ktoré sa členský poplatok uhrádza. Potvrdenie o platbe je potrebné zaslať spoločne so žiadosťou o transfer na adresu svf@svf.sk.

Na stiahnutie:

Žiadosť o udelenie transferu - WORD - NOVÁ (2019) 

Practical Info for Team - NEW
Klasifikácia CEV podľa federácií - PDF - 2018-2019
Všeobecné ustanovenia - WORD
Manuál FIVB k transferom 2018/2019

generálny partner

 • #

partneri

 • generálny reklamný partner ME žien na SlovenskuSTRABAG
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAG
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #