ÚTM (ŠT, ŠŠS, ŠSZČ,VK)

Informácie a kritéria na pridelenie štatútu ÚTM

 

            Útvar talentovanej mládeže (športová trieda, školské športové stredisko, školské stredisko záujmovej činnosti, volejbalový klub) zriadený pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, ktoré sú vytvorené v kategórii mladších žiakov a žiačok, starších žiakov a žiačok a kadetov/tiek v zmysle usmernenia MŠ SR. Činnosť útvarov talentovanej mládeže by mala viesť k zvýšeniu kvality práce s talentovanou mládežou, smerovať k vyhľadávaniu a príprave perspektívnych jedincov pre kadetskú, juniorskú reprezentáciu. Hlavným cieľom útvarov talentovanej mládeže je sústrediť podľa výberových kritérií perspektívnych hráčov a hráčky žiackych a kadetských kategórií, ktorí spĺňajú požadované somatické a motorické predpoklady.

V súlade s koncepciou práce s mládežou, úlohou ÚTM vyhľadávanie talentovaných jedincov, sledovanie rastu športovej výkonnosti vybratých hráčov/čok a jej zvyšovanie v zmysle jednotného systému športovej prípravy mládeže.

O pridelenie ÚTM sa môže uchádzať každý volejbalový klub - oddiel, ktorý je riadnym členom SVF a spĺňa náležité podmienky a kritéria stanovené Rady mládeže SVF. Útvary talentovanej mládeže sú zriadené na základe vyhodnotenia dotazníkov v rámci RM SVF so spravidla štvorročným štatútom. Pri prideľovaní štatútu ÚTM zúčastnené strany (SVF a VK) uzatvoria písomnú dohodu ohľadne podmienok a podielu zúčastnených strán na zabezpečení činnosti útvaru. Počet zriadených ÚTM je daný usmernením z RM SVF, zohľadňujúc aktuálne požiadavky SVF. Pridelenie ÚTM je v kompetencii RM SVF, ktorá navrhuje jeho zriadenie resp. zrušenie. Ako podklad pre rozhodnutie využíva hodnotiaci systému kvality práce s akceptáciou ďalších podporných kritérií. Základom celého výberového procesu je objektivizácia možností VK pre kvalitnú a kontinuálnu výchovu mládeže a vytvorených podmienok pre vrcholovú prípravu mládeže.        

 

Základné hodnotiace kritéria pre pridelenie ÚTM sú:

 

a/ podiel na výchove hráčov a hráčok súčasnej seniorskej reprezentácie

 • odchovanec klubu, člen súčasného seniorského reprezentačného družstva
 • čiastočný odchovanec, prestup do klubu v kadetskej kategórii

b/ podiel na výchove hráčov a hráčok súčasnej juniorskej a kadetskej reprezentácie, dodanie hráčov do stredísk olympijskej prípravy (COP)

 • odchovanec klubu, člen súčasného juniorského reprezentačného družstva
 • odchovanec klubu, člen súčasného kadetského reprezentačného družstva

c/ podiel na výchove hráčov a hráčok a dodanie hráčov do centier talentovanej mládeže (CTM)

 • odchovanec klubu, dodanie do vybraného CTM

d/ kontinuálna výchova mladých hráčov a hráčok vo volejbalovom klube

 • starostlivosť klubu o hráčov/čky/ vo všetkých vekových kategóriách
 • povinné začlenenie vybraných družstiev do súťaží ml. žiakov/čok, žiakov/čok a kadetov/tiek v každom súťažnom ročníku

f/ personálno-organizačné zabezpečenie klubu /kvalita trénerských kádrov/

 • počet aktívne pôsobiacich trénerov pri jednotlivých mládežníckych družstvách s platnou trénerskou licenciou
 • kvalifikovanosť trénerských kádrov

g/ dosiahnuté výsledky družstiev v súťažiach mládežníckych kategórii

 • výsledky v žiackej súťaži
 • výsledky v kadetskej a juniorskej súťaži

h/ členská základňa mládeže /v jednotlivých kategóriách/ v klube

 • počet hráčov a hráčok v starostlivosti klubu, družstiev štartujúcich v pravidelnej oblastnej súťaži, resp. v súťaži riadenej SVF

Pomocné kritéria

 • možnosti stredoškolského vzdelania v regióne
 • kritérium zabezpečujúce územnú rovnomernosť rozloženia ÚTM na Slovensku, nie je však určujúce.
 • status komplexného pohľadu na podmienky v ÚTM pre športovú prípravu mládeže
 • možnosti finančného zabezpečenia činnosti ÚTM bez príspevku SVF

 

 

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR