CTM

Informácie a Kritéria na pridelenie štatútu CTM

 

            Centrum talentovanej mládeže je útvar pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, ktoré sú vytvorené v kategórii žiakov a žiačok a kadetov/tiek a juniorov/riek v zmysle usmernenia MŠ SR (platného od 28.9.1998). Činnosť CTM musí viesť k zvýšeniu kvality práce s talentovanou mládežou a smerovať k príprave perspektívnych jedincov pre kadetskú, juniorskú a neskôr i seniorskú štátnu reprezentáciu. Hlavným cieľom CTM je sústrediť podľa stanovených výberových kritérií perspektívnych hráčov a hráčky žiackych a kadetských kategórií, ktorí spĺňajú požadované somatické a motorické predpoklady, pre reprezentáciu.

V súlade s touto koncepciou práce s mládežou, úlohou CTM je sledovanie rastu športovej výkonnosti vybratých hráčov/čok a jej zvyšovanie v zmysle jednotného systému športovej prípravy mládeže.     

O pridelenie CTM sa môže uchádzať každý volejbalový klub - oddiel, ktorý je riadnym členom SVF a spĺňa náležité podmienky a kritéria stanovené RM SVF. CTM sú zriadené na základe výberového konania v rámci RM SVF so spravidla dvojročným/štvorročným štatútom. Pri zriaďovaní CTM zúčastnené strany (SVF a VK) uzatvoria písomnú dohodu ohľadne podmienok a podielu zúčastnených strán na zabezpečení činnosti centra. Počet zriadených CTM je daný usmernením z MŠ, zohľadňujúc aktuálne požiadavky SVF. Pridelenie CTM je v kompetencii RM SVF, ktorá navrhuje jeho zriadenie resp. zrušenie SR SVF. Ako podklad pre rozhodnutie využíva hodnotiaci systému kvality práce s akceptáciou ďalších podporných kritérií. Základom celého výberového procesu je objektivizácia možností VK pre kvalitnú a kontinuálnu výchovu mládeže a vytvorených podmienok pre vrcholovú prípravu mládeže.     

CTM môže byť pridelené len VK, ktorý má v starostlivosti minimálne 1-2 hráčov/čky  začlenených do širšej nominácie kadetskej reprezentácie resp. ak VK dodal minimálne 1-2 hráčov/čky  do stredísk olympijskej prípravy v Trenčíne a v Nitre. V prípade nesplnenia tohto kritéria môže RM SVF dať návrh na zrušenie resp. nepridelenie CTM.

 

Základné hodnotiace kritéria pre výber CTM sú:

a/ podiel na výchove hráčov a hráčok súčasnej seniorskej reprezentácie

 • odchovanec klubu, člen súčasného seniorského reprezentačného družstva
 • čiastočný odchovanec, prestup do klubu v kadetskej kategórii

b/ podiel na výchove hráčov a hráčok súčasnej juniorskej a kadetskej reprezentácie, dodanie hráčov do stredísk olympijskej prípravy

 • odchovanec klubu, člen súčasného juniorského reprezentačného družstva
 • odchovanec klubu, člen súčasného kadetského reprezentačného družstva
 • čiastočný odchovanec, prestup do klubu v juniorskej kategórii

c/ kontinuálna výchova mladých hráčov a hráčok vo volejbalovom klube

 • starostlivosť klubu o hráčov/čky/ vo všetkých vekových kategóriách
 • povinné začlenenie družstiev do súťaže žiakov/čok, kadetov/tiek a juniorov/riek v každom súťažnom ročníku

d/ personálno-organizačné zabezpečenie klubu /kvalita trénerských kádrov/

 • počet aktívne pôsobiacich trénerov pri jednotlivých mládežníckych družstvách s platnou trénerskou licenciou
 • kvalifikovanosť trénerských kádrov

e/ dosiahnuté výsledky družstiev v súťažiach mládežníckych kategórii

 • výsledky v žiackej súťaži
 • výsledky v kadetskej a juniorskej súťaži

f/ členská základňa mládeže /v jednotlivých kategóriách/ v klube

 • počet hráčov a hráčok v starostlivosti klubu, družstiev štartujúcich v pravidelnej oblastnej súťaži, resp. v súťaži riadenej SVF

g/ dislokácia jednotlivých CTM

 • pomocné kritérium, ktoré môže rozhodnúť v prípade dvoch a viacerých vyrovnaných klubov spĺňajúcich podmienky pre pridelenie CTM
 • kritérium zabezpečujúce územnú rovnomernosť rozloženia CTM na Slovensku, nie je však určujúce.

  

Pomocné kritéria

 • možnosti stredoškolského vzdelania v regióne
 • možnosti vysokoškolského vzdelania v regióne
 • status komplexného pohľadu na podmienky v CTM pre športovú prípravu mládeže
 • účasť žiadateľa v najvyššej súťaži SVF (extraliga)
 • možnosti finančného zabezpečenie činnosti ÚTM bez príspevku SVF

 

 

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR