Talentovaná mládež

Jednotlivé etapy športovej prípravy mládeže sú realizované a zabezpečované prostredníctvom útvarov talentovanej mládeže a strediska centralizovanej prípravy juniorskej reprezentácie s presne vymedzenými úlohami, cieľmi a obsahom.

 

Centrá talentovanej mládeže /CTM/

Centrum talentovanej mládeže je útvar pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, ktoré sú vytvorené v kategórii žiakov a žiačok a kadetov/tiek a juniorov/riek v zmysle usmernenia MŠ SR (platného od 28.9.1998). Činnosť CTM musí viesť k zvýšeniu kvality práce s talentovanou mládežou a smerovať k príprave perspektívnych jedincov pre juniorskú a neskôr i seniorskú štátnu reprezentáciu. Hlavným cieľom CTM je sústrediť podľa stanovených výberových kritérií perspektívnych hráčov a hráčky žiackych a kadetských kategórií, ktorí spĺňajú požadované somatické a motorické predpoklady, pre reprezentáciu.

V súlade s touto koncepciou práce s mládežou, úlohou CTM je sledovanie rastu športovej výkonnosti vybratých hráčov/čok a jej zvyšovanie v zmysle jednotného systému športovej prípravy mládeže.      

Športové triedy /ŠT/

Zriadiť športové triedy pri ZŠ môže ktorýkoľvek VK, resp. VO, riadny člen SVF po splnení náležitých podmienok. Športovú triedu zriaďuje riaditeľ základnej školy po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. So zriadením ŠT musí bezpodmienečne súhlasiť SVF. Pri zriaďovaní ŠT zúčastnené strany /SVF, VK, ZŠ a zriaďovateľ/ uzatvoria písomnú dohodu ohľadne podmienok a podielu zúčastnených strán na zabezpečení činnosti ŠT /viď Zákon 216/2001 Z.z. z 18.5.2001/.

VK sa zmluvne zaviaže rešpektovať všetky pokyny a nariadenia RM SVF v zmysle jednotného systému športovej prípravy mládeže. Zodpovedný tréner ŠT je povinný pracovať podľa vopred vypracovaného plánu a viesť si evidenciu tréningového procesu s pravidelným diagnostikovaním športovej výkonnosti. Obsah športovej prípravy ako i doporučené všeobecné a špeciálne ukazovatele tréningového zaťaženia pre ŠT, sú rozpracované v samostatnom metodickom dokumente. Počet finančne podporovaných športových tried z MŠ je stanovený limitom v zmysle rozhodnutia RM SVF a podľa nariadenia MŠ SR.

 

Školské športové strediská /ŠŠS/  a Strediská záujmovej činnosti na školách /SZČŠ/

Zriadiť ŠŠS pri ZŠ môže ktorýkoľvek VK, resp. VO, riadny člen SVF po splnení náležitých podmienok. So zriadením ŠT musí bezpodmienečne súhlasiť SVF, príslušný Mestský resp. Obecný úrad odboru školstva a riaditeľ školy. Pri zriaďovaní ŠŠS zúčastnené strany /MŠ SR, KŠZ, SVF a VK/ uzatvoria písomnú dohodu ohľadne podmienok a podielu zúčastnených strán na zabezpečení činnosti strediska /viď Vyhláška MŠ SR 351/1994 Z.z/.

Obsah športovej prípravy ako i doporučené všeobecné a špeciálne ukazovatele tréningového zaťaženia pre ŠŠS, sú rozpracované v samostatnom metodickom dokumente. Počet finančne podporovaných športových tried z MŠ je stanovený limitom podľa nariadenia z MŠ SR.

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR