Starší žiaci

· Všeobecný cieľ prípravy
· Herná príprava
· Kondičná príprava
· Teoretická príprava
· Psychologická príprava
· Základné objemové ukazovatele
· Dokumentácia a evidencia športovej prípravy
· Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Všeobecný cieľ športovej prípravy

Položiť základy budúcej vysokej športovej výkonnosti dosiahnutím vysokej úrovne všestrannej kondičnej pripravenosti a optimálnym zvládnutím techniky základných herných činností jednotlivca. Vytvoriť pozitívny a trvalý vzťah k volejbalu.

Herná príprava

Cieľ hernej prípravy

Cieľom technickej prípravy je stabilizácia techniky základných herných činností jednotlivca v jednoduchých podmienkách s vyšším akcentom na taktické myslenie a konanie.

Obsah hernej prípravy

Herné činnosti jednotlivca

 • Nahrávka
  - na normál pred seba obojručne zhora do zóny 4
  - "meter" pred seba
  - strelená nahrávka pred seba a za seba do zóny 4, resp. 2 (doplnkovo)
  - nahrávka na rýchlik (doplnkovo)

 • Prihrávka obojručne zdola
  - v osi tela na mieste a po pohybe
  - mimo osi tela na mieste a po pohybe

 • Podanie
  - čelné rotované
  - plachtiace podanie
  - podanie vo výskoku (doplnkovo)

 • Útočný úder
  - ulievka
  - smeč z vysokej nahrávky
  - smeč z metrovej nahrávky
  - smeč zo strelenej nahrávky pred nahrávačom a za nahrávačom (doplnkovo)
  - rýchlik pred nahrávačom (doplnkovo)

 • Pádová technika s loptou
 • Jednoblok
 • Blokové presuny

 • Herné kombinácie
  - Útočné kombinácie s vykokými a zrýchlenými nahrávkami v súlade s odporúčaným druhom útočného úderu a nahrávky
  - Postavenie na príjme podania so 4 hráčmi
  - Obranné kombinácie na sieti - dvojblok na okrajoch a v strede siete
  - Vykrývanie dvojbloku jedným zadným hráčom za blokom, resp. obranná línia
  - Vykrytie vlastného útočníka

 • Hra, herný systémy
  - Herný systém 4 : 2 (s dvoma nahrávačmi, dvoma smečiarmi a blokármi) so zbiehaním zadného nahrávača pri príjme podania v protiútoku

Proces

 1. V každom cvičení dôsledne dbať na správne technické vykonanie akejkoľvek HČJ.
 2. Používať menší počet cvičení v tréningovej jednotke a dbať na ich dôsledné a presné vykonávanie s minimom chýb.
 3. Odstráňovať nedostatky v technike a rozvíjať u hráčov vnútornú spätnú väzbu.
 4. Okrem prípravných cvičení používať herné cvičenia s nepremenlivými a čiastočne premenlivými podmienkami.
 5. Rozvíjať tvorivosť žiakov, ich taktické myslenie a konanie.
 6. Postupne začať špecializovať hráčov na útočníkov a nahrávačov.
 7. Náročnejšie HČJ (podanie vo výskoku, rýchlik) nacvičovať len pri dostatočnej technickej úrovni základných HČJ.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 1. Žiak bez väčších nedostatkov pomerne stabilne ovláda techniku:
  - odbitia obojručne zhora vo forme základnej nahrávky.
  - odbitia obojručne zdola v osi tela a mimo osi tela vo forme prihrávky (príjmu podania a vyberania ľahkých a ťažkých lôpt v stoji).
  - útočného úderu - smeča z vysokej a metrovej nahrávky a ulievky.
  - jednobloku a blokových presunov.
 2. Žiak je schopný tieto HČJ uplatňovať účelne v zápasoch v herných kombináciach v rámci používaného herného systému.

Kondičná príprava

Ciele kondičnej prípravy:

 1. Podporiť prirodzený biologický rozvoj, t. j. využiť senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností osobitne u chlapcov.
 2. Zabezpečiť všestranný rozvoj pohybových schopností s hlavným akcentom na rýchlostné, rýchlostno-silové a koordinačné schopnosti.
 3. Upevniť väzivový, svalový a šľachový aparát predovšetkým zabezpečujúci správne držanie tela. Vyrovnávať prípadnú svalovú nerovnováhu.
 4. Položiť základy pre tréningové zaťaženie v kadetskej kategórii.

Obsah kondičnej prípravy

Rýchlostné schopnosti (lokomočná rýchlosť, frekvenčná rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, akceleračná rýchlosť)

   - Pohybové hry na rozvoj rýchlosti

   - Bežecké štafety

   - Bežecká abeceda

   - Šprintérske cvičenia

   - Rýchle prebehy, krokové variácie, resp. preskoky cez švihadlá, gymnastické kruhy, tyče a pod.

   - Nízke, rýchle preskoky švihadiel

   - Športové hry - rugby, hádzaná, basketbal, futbal, fresbee

  - HČJ - vyberanie lôpt

Rýchlostno-silové schopnosti (rýchlostná zložka výbušnej sily dolných končatín a švihovej sily paží)

   - Pohybové hry s hádzaním a skákaním

   - Štafetové súťaže s prvkami skákania a hádzania

   - Ľahká atletika - skoky, hody, prekážkové behy

   - Gymnastika - preskoky

   - Švihadlá

   - Opakované skoky, preskoky, výskoky

   - Plné lopty (1 a 2 kg)

  - HČJ - smeč, blok

Silové schopnosti (sila svalstva zabezpečujúceho správne držanie tela, všestranné posilňovanie)

   - Pohybové hry s úpolovými prvkami, resp. prenášaním predmetov, spolucvičencov a pod.

   - Úpoly, úpolové cvičenia

   - Cvičenia s odporom spolužiaka

   - Cvičenia s využitím hmotnosti vlastného tela (kľuky, zhyby, šplh, prednožovanie, záklony trupu a pod.)

   - Plné lopty 1 - 3 kg

  - Trenažéry, činky primeranej hmotnosti

Pohyblivosť a ohybnosť (ohybnosť chrbtice, pohyblivosť v jednotlivých kĺboch, elasticita svalstva)

   - Švihové cvičenia

   - Strečing

   - Jóga

Koordinačné schopnosti (kinesteticko-diferenciačná, reakčná, orientačná, rytmická, rovnováhová)

   - Pohybové hry

   - Športové hry

   - Gymnastika

   - Akrobácia

   - Manipulácia s rôznymi loptami

   - Štafetové súťaže s častým obmieňaním úloh a podmienok, signálov, náčinia a pod.

   - HČJ v nezvyčajných podmienkách a polohách

   - HČJ s akcentom na presné umiestnenie

   - Prípravné hry na rôznych ihriskách a pod.

Vytrvalostné schopnosti (všeobecná - aerobná - vytrvalosť)

   Behy (na dráhe a v prírodnom prostredí) metódou súvislého, neprerušovaného zaťaženia

   Fartlek

   Plávanie

   Pohybové hry

   Aerobik

   Športové hry

   (minmálne trvanie zaťaženia 30 min)

Proces

 1. Vyrovnáva sa pomer kondičnej a hernej prípravy (tab.2).
 2. Kondičná príprava má stále všestranný charakter.
 3. Objem zaťaženia prevažuje nad jeho intenzitou.
 4. V závere etapy sa pri rozvoji pohybových schopností môžu používať špeciálne pohybové činnosti, t. j. HČJ.
 5. Stále prevažuje hravá a pestrá forma, narastá však význam opakovacej metódy (dávkované opakovanie určitého cvičenia v súlade so zásadami rozvoja tejktorej pohybovej schopnosti.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

Pozri tabuľky v časti Výkonové štandardy

Teoretická príprava

Cieľ teoretickej prípravy
Dosiahnuť, aby si žiaci osvojili také množstvo všeobecných a špecifických poznatkov, aby sa mohli stať aktívnymi účastníkmi športovej prípravy.

Obsah teoretickej prípravy

 1. Všeobecné poznatky z anatómie, hygieny, zdravovedy
  (viď kategória mladších žiakov)
 2. Špeciálne poznatky z oblasti volejbalového hnutia
  - Základné poznatky o volejbalovom diani vo svete a v SR)
  - Základné poznatky o volejbalovom diani v mieste bydliska
 3. 3. Špeciálne poznatky zo športového tréningu a volejbalu ako hry
  - Základné poznatky z tréningového procesu a súťaženia
  - Základné poznatky o rozvoji pohybových schopností
  - Základné poznatky o technike a taktike základných herných činností jednotlivca
  - Základné poznatky herných kombinácií a systémov
  - Pravidlá a ich aplikácia v hre a pri rozhodovaní

Proces

Teoretická príprava tvorí nielen súčasť iných zložiek prípravy, ale realizuje sa aj formou hráčskych schôdzí, taktických porád, besied, spoločných návštev volejbalových zápasov a pod. Používanie slovných metód je bezproblémové. Žiaci majú dostatočne rozvinuté abstraktné myslenie, zväčšený okruh chápania, disponujú lepším logickým a abstraktným chápaním, sú prístupnejší k racionálnemu zdôvodňovaniu.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 • Žiak je schopný:
  - Žiak vie informovať o najvýznamnejších podujatiach vo svetovom i našom vrcholovom volejbale a ich výsledkoch. Pozná víťazov súťaží a najlepších hráčov.
  - Žiak vie vymanovať najlepšie družstvá v mieste bydliska a najlepších hráčov.
  - Hráč vie vymenovať niektoré prostriedky rozvoja jednotlivých pohybových schopností.
  - Žiak vie vymenovať a popísať testy, ktoré sa používajú na kontrolu trénovanosti vo volejbale v jeho kategórii.
  - Žiak vie identifikovať najzákladnejšie chyby v technike, a to tak vlastné, ako aj u spoluhráčov.
  - Žiak vie vymenovať hráčske funkcie, ich miesto na ihrisku a hlavné úlohy v útoku a v obrane.
  - Žiak vie nakresliť, resp. na magnetickej tabuli znázorniť rozostavenie hráčov. v jednoduchých kombináciach a v hernom systéme, ich prípadné presuny a výmeny.
  - Žiak vie rozhodovať tréningový zápas a viesť jednoduchý zápis.


Psychologická príprava

Ciele psychologickej prípravy

 1. Vytvoriť pozitívny vzťah k volejbalu, súťaženiu, tréningu.
 2. Osvojiť si správanie v zmysle fair-play.
 3. Vypestovať alebo ďalej rovíjať prirodzenú potrebu zvyšovania výkonu, ašpirácie, sebazlepšovania.
 4. Budovať dobrý sebaobraz a sebavedomie žiaka.
 5. Skvalitňovať sociálnu emocionalitu žiaka.

Obsah psychologickej prípravy

 1. Utváranie postojov a motivácie žiaka.
 2. Rozvoj vôľových a všeobecných mravných vlastností.
 3. Rozvoj vlastností, ktoré charakterizujú pozitívny postoj k ľuďom.
 4. Rozvoj senzorických a senzomotorických schopností.
 5. Rozvoj intelektuálnych schopností a zručností.
 6. Pravidlá fair-play.

Proces

Psychologická príprava je súčasťou celého tréningového procesu. Významnú úlohu zohráva osobný príklad učiteľa/trénera.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 • Žiak je schopný, dokáže
  - Žiak prejavuje záujem o šport a volejbal osobitne.
  - Žiak rešpektuje základné mravné a etické normy.
  - Žiak vychádza s ostatnými spolužiakmi a rešpektuje skupinové pravidlá.
  - Žiak má pravidelnú dochádzku na tréning a zápasy a dobrú tréningovú morálku.


Základné objemové ukazovatele

Pozri tabuľky v časti Objemové ukazovatele.


Dokumentácia a evidencia športovej prípravy

Pozri tabuľku v časti Dokumentácia a evidencia.


Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Pozri v časti Podmienky.

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneri