Mladší žiaci

· Všeobecný cieľ prípravy
· Herná príprava
· Kondičná príprava
· Teoretická príprava
· Psychologická príprava
· Základné objemové ukazovatele
· Dokumentácia a evidencia športovej prípravy
· Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Všeobecný cieľ športovej prípravy

Zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj osobnosti žiakov. Dôraz sa kladie na všestrannosť prípravy a formovanie pozitívneho vzťahu k športovej príprave vo volejbale.

Herná príprava

Cieľ hernej prípravy

 1. Osvojiť si techniku základných herných činností jednotlivca, základné kombinácie v útoku a v obrane a vedieť ich využiť v hernom systéme bez špecializovaných žiakov.
 2. Rozvíjať tvorivosť žiakov
 3. Naučiť žiakov rešpektovať základné taktické pravidlá hry v šestkách.

Obsah hernej prípravy

 • Základné spôsoby odbíjania lopty, herné činnosti jednotlivca
  - Priame odbíjanie obojručne zhora pred seba a nad seba na mieste
  - Priame odbíjanie obojručne zhora pred seba a nad seba po pohybe
  - Odbíjanie obojučne zhora do iného smeru na mieste
  - Odbíjanie obojučne zhora do iného smeru po pohybe
  - Odbíjanie obojručne zhora za hlavu
  - Odbíjanie obojručne zdola pred seba na mieste
  - Odbíjanie obojručne zdola pred seba po pohybe
  - Odbíjanie obojručne zdola do iného smeru v osi a mimo osi tela na mieste
  - Odbíjanie obojručne zdola do iného smeru v osi a mimo osi tela po pohybe
  - Nahrávka obojručne zhora pred seba zo zóny 3 do zóny 4 a 2
  - Nahrávka pred seba zo zóny 2 do zóny 3 a 4
  - Nahrávka za seba zo zóny 3 do zóny 4 a 2
  - Nahrávka nad seba ("meter")
  - Prihrávka obojručne zdola v osi tela a mimo osi tela
  - Podanie zhora čelné (rotované)
  - Útočný úder - útočné odbitie obojručne zhora, ulievka, smeč (analyticky jednotlivé fázy pohybovej štruktúry, t.j. 
  rozbeh a odraz, úder do lopty, časovanie odrazu a úderu do lopty)
  - Smeč z vysokej nahrávky po ruke a cez ruku
  - Blokové presuny úkrokom a krížnym krokom
  - Pádová technika (preval, resp. skok letmo bez lopty)

 • Herné kombinácie
  - Útočné kombinácie s vysokými nahrávkami pred nahrávačom, resp. aj za nahrávačom (podľa herného systému) - Príjem podania s piatimi hráčmi - Postavenie hráčov pri útoku súpera bez bloku

 • Hra a herné systémy
  - Minivolejbal (3 : 3), midivolejbal (4:4) bez špecializovaných hráčov
  - Hra v šestkách: herný systém bez špecializovaných hráčov s nahrávačom 
  v zóne III, resp. II.

Proces

 1. V každom cvičení dôsledne dbať na správne technické vykonanie akejkoľvek HČJ alebo pohybu. V maximálnom množstve poskytovať spätnú informáciu o kvalite vykonania HČJ, resp. pohybu.
 2. Postupne redukovať množstvo použitých cvičení v tréningovej jednotke a dbať na ich dôsledné vykonávanie.
 3. Jednoznačne preferovať prípravné cvičenia, najmä v nepremenlivých podmienkách.
 4. Najmä v 1. roku uprednostňovať prípravné hry pred hrou v šestkách
 5. Využívať systémy bez špecializovaných hráčov.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 1. Žiak je schopný na úrovni hrubej motoriky 
  - technicky správne odbíjať prstami a bagrom vo forme základnej nahrávky a prihrávky.
  - technicky správne podávať zhora.
  - technicky správne vykonať jednotlivé fázy smeča a blokových presunov.
  - technicky správne smečovať z vysokej nahrávky.
 2. Žiak používa uvedené HČJ v hre.
 3. Žiak dodržiava základnú taktiku útoku a obrany v hre.

Kondičná príprava

Ciele kondičnej prípravy:

 1. Podporiť prirodzený biologický rozvoj, t. j. využiť senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností.
 2. Zabezpečiť všestranný rozvoj pohybových schopností s hlavným akcentom na rýchlostné, rýchlostno-silové a koordinačné schopnosti.
 3. Pokračovať v osvojovaní techník z iných športových odvetví, ktoré budú slúžiť ako prostriedky prípravy.
 4. Upevniť väzivový, svalový a šľachový aparát predovšetkým zabezpečujúci správne držanie tela. Vyrovnávať prípadnú svalovú nerovnováhu.
 5. Položiť základy pre postupné zvyšovanie tréningového zaťaženia.

Obsah kondičnej prípravy

Rýchlostné schopnosti (lokomočná rýchlosť, frekvenčná rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, akceleračná rýchlosť)

   - Pohybové hry na rozvoj rýchlosti

   - Bežecké štafety

   - Bežecká abeceda

   - Atletické šprinty

   - Rýchle prebehy, krokové variácie resp. preskoky ponad švihadlá, gymnastické kruhy a pod.

   - Nízke, rýchle preskoky švihadiel

  - Jednoduché formy športových hier - rugby, hádzaná, basketbal, futbal, fresbee

Rýchlostno-silové schopnosti (rýchlostná zložka výbušnej sily dolných končatín a švihovej sily paží)

   - Pohybové hry so skákaním, hádzaním a chytaním

   - Preskoky rôznych prekážok a lavičiek

   - Preskoky švihadla

   - Variácie poskokov a skokov na mieste a v pohybe

   - Výbehy do kopca, do schodov na vzdialenosť do a 5 m

   - Atletické skokanské disciplíny a hody

   - Odhody rôznych lôpt a predmetov (max 1 - 2 kg)

   - Gymnastické preskoky

  - Step-aerobik

Silové schopnosti (sila svalstva zabezpečujúceho správne držanie tela, všestranné posilňovanie)

   - Úpolové hry a cvičenia

   - Štafetové súťaže s prenášaním a ťahaním

   - Cvičenia vo vise a podpore na gymnastickom náradí

   - Plávanie

   - Cvičenia s využitím hmotnosti vlastného tela (šplh, kľuky, sklápačky, prednožovanie, 

  lah-sed a pod.)

Pohyblivosť a ohybnosť (ohybnosť chrbtice, pohyblivosť v jednotlivých kĺboch, elasticita svalstva)

   - Základná gymnastika

   - Strečing

   - Plávanie

Koordinačné schopnosti (kinesteticko-diferenciačná, reakčná, orientačná, rytmická, rovnováhová)

   - Pohybové hry

   - Štafetové súťaže

   - Cvičenia na náradí

   - Prekážkové dráhy

   - Akrobácia

   - Športové hry s upravenými pravidlami

   - Cvičenia na rozvoj reakcie na rôzne druhy podnetov

   - Aerobik

Vytrvalostné schopnosti (všeobecná - aerobná - vytrvalosť)

   - Behy v prírodnom prostredí

   - Plávanie

   - Pohybové hry

   - Aerobik

   - Športové hry so zjednodušenými pravidlami (všetko v trvaní minimálne 30 minút)

   - Turistika

   - Bicyklovanie

Proces

 1. Kondičná príprava prevažuje nad hernou (viď tab. 2).
 2. Kondičná príprava má všestranný, všeobecný charakter.
 3. Kondičná príprava sa robí pestrou formou, musí byť hravá a emocionálna.
 4. Objem prevažuje nad intenzitou.
 5. Súčasťou kondičnej prípravy sú kompenzačné a relaxačné cvičenia.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

Viď tabuľky v časti Výkonové štandardy

Teoretická príprava

Cieľ teoretickej prípravy
Cieľom teoretickej prípravy je dosiahnuť upevnenie a zvnútornenie poznatkov z prípravky a rozšíriť poznatky všeobecného a špecifického charakteru, ktoré deťom umožnia hlbšie pochopiť podstatu hry, rastu trénovanosti a výkonnosti v hre.

Obsah teoretickej prípravy

Všeobecné poznatky

 1. Význam športovania pre človeka.
 2. Požiadavky na hygienu a bezpečnosť pri cvičení.
 3. Význam dodržiavania správneho režimu dňa, správneho stravovania a pitného režimu pre rast výkonnosti.
 4. Zásady fair-play pri súťažení a v hrách.

Špeciálne poznatky

 1. Základné pojmy z obsahu hernej a kondičnej prípravy.
 2. Význam rozcvičenia.
 3. Význam a zmysel rozvíjania pohybových schopností. v tréningu volejbalistov.
 4. Základné pravidlá šestkového volejbalu.
 5. Základy taktiky hry v útoku a obrane v šestkovom volejbale.

Proces

 1. Prehlbujú a upevňujú sa poznatky z prípravky a rozširujú o nové okruhy (viď. 1.4.2).
 2. Teoretická príprava je súčasťou iných zložiek prípravy (kondičnej a hernej) a celej výchovnej práce učiteľa.
 3. Uplatňuje sa vo všetkých častiach tréningovej jednotky.
 4. Vyjadrovanie učiteľa musí zodpovedať veku detí.
 5. Učiteľ priebežne formou otázok kontroľuje, či deti chápu obsah jeho pokynov alebo výkladu.
 6. Učiteľ organizuje hráčske schôdze, na ktorých sprostredkováva podľa potreby poznatky z uvedených oblastí.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 • Žiak je schopný:
  - vysvetliť, prípadne ukázať, čo znamenajú jednotlivé telovýchovné, športové a volejbalové pojmy.
  - vysvetliť, prečo je dôležité rozcvičenie.
  - vysvetliť, prečo je dôležitý rozvoj pohybových schopností.
  - vysvetliť význam dodržiavania správneho režimu dňa, pitného režimu a zdravého stravovania.
  - v hre uplatňovať základné pravidlá šestkového volejbalu a základné taktické pravidlá v útoku a v obrane.


Psychologická príprava

Ciele psychologickej prípravy

 1. Vytvoriť pozitívny vzťah k volejbalu, súťaženiu, tréningu.
 2. Osvojiť si správanie v zmysle fair-play.
 3. Vypestovať alebo ďalej rovíjať prirodzenú potrebu zvyšovania výkonu, ašpirácie, sebazlepšovania.
 4. Budovať dobrý sebaobraz a sebavedomie žiaka.
 5. Skvalitňovať sociálnu emocionalitu žiaka.

Obsah psychologickej prípravy

 1. Utváranie postojov a motivácie žiaka.
 2. Rozvoj vôľových a všeobecných mravných vlastností.
 3. Rozvoj vlastností, ktoré charakterizujú pozitívny postoj k ľuďom.
 4. Rozvoj senzorických a senzomotorických schopností.
 5. Pravidlá fair-play.

Proces

Psychologická príprava je súčasťou celého tréningového procesu. Významnú úlohu zohráva osobný príklad učiteľa.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

   - Žiak prejavuje záujem o šport a volejbal osobitne.

   - Žiak rešpektuje základné mravné a etické normy.

   - Žiak vychádza s ostatnými spolužiakmi a rešpektuje skupinové pravidlá.

  - Žiak má pravidelnú dochádzku na tréning a zápasy a dobrú tréningovú morálku.


Základné objemové ukazovatele

Pozri tabuľky v časti Objemové ukazovatele.


Dokumentácia a evidencia športovej prípravy

Pozri tabuľku v časti Dokumentácia a evidencia.


Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Pozri v časti Podmienky.

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneri