Kadeti

· Všeobecný cieľ prípravy
· Herná príprava
· Kondičná príprava
· Teoretická príprava
· Psychologická príprava
· Základné objemové ukazovatele
· Dokumentácia a evidencia športovej prípravy
· Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Všeobecný cieľ športovej prípravy

Cieľom športovej prípravy v kategórii kadetov je zdokonaliť špeciálne zručnosti získané v predchádzajúcom období nižších športových tried a osvojiť si nové zručnosti, súvisiace s prechodom na určitú hráčsku funkciu.

Herná príprava

Cieľ hernej prípravy
Cieľom hernej prípravy je zdokonaľovanie už osvojených individuálnych herných činností zísaných v predchádzajúcich rokoch prípravy a ich postupná transformácia do hry. Prostredníctvom špecifických a individuálnych metód pripraviť hráčov na zvolenú hráčsku funkciu tak, aby spĺňali požiadavky kladené na hráča výkonostného volejbalu.

Obsah hernej prípravy

Herné činnosti jednotlivca

 • Podanie
  - Rotované (tenisové) podanie
  - Plachtiace podanie zo stoja
  - Smečované podanie vo výskoku

 • Príjem podania
  - Príjem podania obojručne zdola z miesta a po pohybe vpred, vzad a do strán
  - Príjem podania obojručne zhora z miesta a po pohybe vpred, vzad, do strán
  - Príjem smečovaného podania vo výskoku

 • Nahrávka
  - Nahrávka vysoká pred seba do zóny 4 a 2 z miesta
  - Nahrávka vysoká pred seba do zóny 4 a 2 po prebehnutí a nabehnutí
  - Nahrávka vysoká za hlavu z miesta
  - Nahrávka vysoká za hlavu po prebehnutí a nabehnutí
  - Nahrávka bokom vysoká do zóny 4 a 2
  - Krátke rýchle nahrávky pred seba do vzdialenosti 3 m
  - Krátke rýchle nahrávky za seba do vzdialenosti 3 m.
  - Polovysoké nahrávky pred seba a za hlavu do zóny 4 a 2 vo výskoku
  - Rýchle nahrávky pred seba a za hlavu do zóny 4 a 2

 • Útočný úder
  - Lob, drajv - z vysokých nahrávok z okrajov siete
  - Ulievka - z vysokých nahrávok z okrajov siete 
  - Útočný úder z rýchlych nahrávok do vzdialenosti 3. metrov od nahrávača 
  - Smeč zo stredne vysokých nahrávok zo zadných zón ( zóny 1 a 6)
  - Diagonálny smeč zo stredne vysokých nahrávok zo zadných zón 1 a 6
  - Útočný úder po rozbehu paralelnom so sieťou s odrazom z jednej nohy

 • Blok
  - Blokové presuny na krátke vzdialenosti
  - Blokové presuny na krátke vzdialenosti v súčinnosti dvojice hráčov
  - Jednoblok z miesta
  - Jednoblok po pohybe

 • Obrana v poli
  - Pádová technika bez lopty
  - Vyberanie ľahkých lôpt po útoku súpera
  - Vyberanie ťažkých lôpt po útoku súpera v stoji
  - Vyberanie ťažkých lôpt po útoku súpera skokom (chlapci)
  - Vyberanie ťažkých lôpt po útoku súpera v prevaloch (dievčatá)

Obranné herné kombinácie

   - Vykrývanie vlastného útočníka s piatimi hráčmi

   - Vyčkávacie postavenie pri vlastnom podaní, v závislosti na predpokladanom útoku súpera v 1.slede

   - Postavenie družstva pri príjme podania so 4 hráčmi

   - Súčinnosť hráčov pri dvojbloku na okrajoch siete a na strede siete

   - Súčinnosť hráčov pri dvojbloku na strede siete (chlapci)

   - Súčinnosť trojice zadných brániacich hráčov s dvojicou brániacich hráčov 

   na sieti - OHK 2 : 0 : 4

Útočné herné kombinácie

   - ÚHK v 1. a 2. slede

  - ÚHK v 1. a 3. slede

Herné systémy

   - HS s dvomi nahrávačmi (2 : 4)

  - HS s jedným nahrávačom (1 : 5)

Proces

 1. Dôraz klasť na presnosť realizácie cvičení.
 2. V hernej príprave prevažujú herné cvičenia a prípravné hry v postupnosti 4 : 4 a 5 : 5 s náročnejšími taktickými variantami organizácie útočných a obranných herných kombinácií.
 3. Na základe úrovne zvládnutia HČJ, somatických a motorických predpokladov vytypovať hráčov na jednotlivé hráčske funkcie.
 4. Využívať skupinové formu práce podľa hráčskych funkcií.
 5. Určiť prioroty pre jednotlivé herné činnosti jednotlivca tak, aby žiakom bolo jasné, čo sa od nich v hre očakáva.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard
Žiak ovláda a v hre vie používať:

 • Podanie
  - Plachtiace podanie zo stoja

 • Príjem podania
  - Obojručne zdola v osi tela
  - Obojručne zdola mimo osi tela
  - Obojručne zhora

 • Nahrávka
  - Všetky druhy nahrávok uvedené v osnovách s dôrazom na presnosť

 • Útočný úder
  - Jednotlivé druhy útočných úderov v súlade s hráčkou funkciou

 • Blok
  - Jednoblok s dostatočným presahom
  - Blokové presuny na krátku a dlhú vzdialenosť individuálne a v súčinnosti s jedným spoluhráčom

 • Obrana v poli
  - Vyberanie ľahkých lôpt obojručne zdola a zhora
  - Vyberanie ťažkých lôpt v stoji
  - Vyberanie ťažkých lôpt skokom (chlapci), v prevale (dievčatá)

 • Herné kombinácie a herný systém
  - Žiak vie uplatniť v hre herné kombinácie v zmysle osnov v hre 6:6.
  - Žiak vie uplatniť herný systém stanovený v osnovách v hre 6:6.

Kondičná príprava

Ciele kondičnej prípravy:

 1. Všestranný rozvoj pohybových schopností s hlavným akcentom na rýchlostné, rýchlostno-silové a koordinačné schopnosti.
 2. Zdokonaľovanie osvojených techník z iných športových odvetví, ktoré slúžia ako prostriedky prípravy všeobecnej prípravy.
 3. Znižovanie stavu svalovej disbalancie.
 4. Zvládnutie techniky posilňovania so záťažou.
 5. Zvládnutie techniky kompenzačných a relaxačných cvičení.

Obsah kondičnej prípravy

Rýchlostné schopnosti (lokomočná rýchlosť, frekvenčná rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, akceleračná rýchlosť)

   - Pohybové hry na rozvoj rýchlostných schopností

   - Ľahká atletika – bežecká abeceda, atletické šprinty, štafetové behy na krátku vzdialenosť

   - Upravené formy športových hier

   - Herné činnosti jednotlivca v prípravných cvičeniach vhodne dávkované s akcentom na maximálnu rýchlosť vykonania zaťaženia a oddychu

Rýchlostno-silové schopnosti (rýchlostná zložka výbušnej sily dolných končatín a švihovej sily paží)

   - Pohybové hry s hádzaním a skákaním

   - Ľahká atletika – skoky, hody, vrhy, prekážkové behy

   - Opakované skoky, preskoky, výskoky

   - Odhody rozličného náčinia (rôzny rozmer a hmotnosť).

   - Plyometrická metóda

Silové schopnosti (sila svalstva zabezpečujúceho správne držanie tela, harmonický rozvoj svalstva celého tela)

   - Pohybové hry úpolového charakteru

   - Plávanie

   - Úpoly, úpolové cvičenia

   - Cvičenia s využitím prídavnej záťaže, ako aj hmotnosti vlastného tela

Pohyblivosť a ohybnosť (ohybnosť chrbtice, pohyblivosť v jednotlivých kĺboch, elasticita svalstva)

   - Základná gymnastika

   - Strečing

   - Plávanie

Koordinačné schopnosti (kinesteticko-diferenciačná, rytmická, reakčná, orientačná, rovnováhová schopnosť)

   - Pohybové hry

   - Štafetové súťaže

   - Športové hry

   - Gymnastika

   - Akrobacia

   - Herné činnosti jednotlivca v prípravných a herných cvičeniach s akcentom na rýchlosť vykonania, rýchlosť reakcie, presnosť, orientáciu

Vytrvalostné schopnosti (aerobná vytrvalosť, špeciálna vytrvalosť)

   - Behy v prírodnom prostredí

   - Plávanie

   - Bicyklovanie

   - Aerobik

   - Športové hry s cielene upravenými pravidlami

   - Dávkované vykonávanie herných činností jednotlivca s primeranými intervalmi odpočinku

   - Prípravné hry s vhodným dávkovaním zaťaženia a odpočinku

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard
Pozri tabuľky v časti Výkonové štandardy


Teoretická príprava

Cieľ teoretickej prípravy
Cieľom teoretickej prípravy je dosiahnuť vyššiu vedomostnú úroveň žiakov v oblasti športovej prípravy.

Obsah teoretickej prípravy

 1. Základné poznatky metodiky rozvoja kondičných schopností.
 2. Základné poznatky z oblasti výživy a pitného režimu športovca.
 3. Základné poznatky z oblasti regenerácie športovca
 4. Pravidlá volejbalu.
 5. Zásady fair-play pri súťažení a v hrách

Proces

Teoretická príprava je súčasťou všetkých zložiek športovej prípravy. Uplatňuje sa vo všetkých častiach tréningovej jednotky. Vyjadrovanie trénera musí byť v súlade s odbornou športovou terminológiou, primerane vzdelanostnej úrovni žiakov. Učiteľ priebežne formou otázok kontroľuje, či žiaci rozumejú podstate činnosti, ktorú vykonávajú.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

 • Žiak je schopný:
  - terminologicky správne komunikovať o obsahu tréningovej jednotky, resp. športovej prípravy.
  - vysvetliť hlavné všeobecné zásady metodiky rozvoja špeciálnych kondičných schopností športovca ( rýchosť, sila, vytrvalosť).
 • Žiak pozná a vie vymenovať:
  - požiadavky kladené na športovca v športovej príprave na oblasť pitného režimu a výživy.
  - základné spôsoby pasívnej a podstatu aktívnej regenerácie organizmu športovca
  - hlavné zásady fair-play


Psychologická príprava

Ciele psychologickej prípravy

 1. Prehlbovať a upevňovať záujem o šport.
 2. Motivovať a vytvárať kladný postoj k volejbalu.
 3. Pri práci s družstvom sa zamerať na budovanie tímu
 4. Budovať u žiakov " víťaznú mentalitu".
 5. Rozvíjať kognitívnu stránku osobnosti hráčov a jeho osobnostné vlastnosti.

Obsah psychologickej prípravy

 1. Stabilizácia postojov ku športu a motivácie žiakov
 2. Rozvoj vôľových a všeobecných mravných vlastností.
 3. Rozvoj vlastností, ktoré charakterizujú pozitívny postoj k ľuďom.
 4. Rozvoj senzorických a senzomotorických schopností.
 5. Upevňovanie myslenia žiakov s filozofiou, že víťazstvo je ich spoločný úspech a takisto prehra nie je vecou iba jednotlivca.

Proces

Dlhodobá psychologická príprava je súčasťou permanentného kontaktu učiteľa a žiaka počas športovej prípravy s cieleným pôsobením na rozvoj osobnostných vlastností žiaka.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

   - Žiak prejavuje záujem o šport a volejbal osobitne.

   - Žiak rešpektuje základné mravné a etické normy.

   - Žiak vie vychádzať s ostatnými spoluhráčmi a rešpektovať skupinové pravidlá.

   - Prejav žiaka v športovej príprave je nenásilný a aktívny pri plnení si individuálnych uloh v tomto procese výchovy.

   - Žiak v zápasoch, ale i na tréningu prejavuje ctižiadosť a túžbu po víťazstve.

  - Žiak pochopil ciele družstva a stotožnil sa nimi, čo sa prejavuje schopnosťou podriadiť sa potrebám tímu.


Základné objemové ukazovatele

Pozri tabuľky v časti Objemové ukazovatele.


Dokumentácia a evidencia športovej prípravy

Pozri tabuľku v časti Dokumentácia a evidencia.


Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Pozri v časti Podmienky.

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneri