Juniori

· Všeobecný cieľ prípravy
· Herná príprava
· Kondičná príprava
· Teoretická príprava
· Psychologická príprava
· Základné objemové ukazovatele
· Dokumentácia a evidencia športovej prípravy
· Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Všeobecný cieľ športovej prípravy

Cieľom športovej prípravy, je ďalej rozvíjať a zdokonaľovať špeciálne zručnosti, ktoré získali v predchádzajúcom období v nižších ročníkoch

Herná príprava

Cieľ hernej prípravy
Cieľom hernej prípravy je stabilizácia osvojených individuálnych herných činností jednotlivca a ich transformácia do hry v súlade s hráčskou funkciou a taktikou hry v obrane a útoku družstva.

Obsah hernej prípravy

Herné činnosti jednotlivca

 • Podanie
  - Plachtiace podanie zo stoja
  - Smečované podanie vo výskoku
  - Plachtiace podanie vo výskoku – krátke, dlhé

 • Príjem podania
  - Príjem podania obojručne zdola z miesta a po pohybe vpred, vzad a do strán
  - Príjem podania obojručne zhora z miesta a po pohybe vpred, vzad, do strán
  - Príjem smečovaného podania vo výskoku
  - Príjem podania s dôrazom na presnosť

 • Nahrávka
  - Ako v kadetskej kategórii, ale s dôrazxom na presnosť a prípadne rýchlosť
  - Nahrávka jednou rukou vo výskoku 
  - Naznačenie nahrávky a ulievka po prihrávke
  - Nahrávka bokom vo výskoku tvárou a chrbtom ku sieti
  - Nahrávka z poľa na veľkú vzdialenosť

 • Útočný úder
  - Stabilizácia techniky druhov útočných úderov z kadetskej kategórie
  - Smeč z vysokej nahrávky z poľa
  - Priamy a diagonálny smeč zo stredne vysokých nahrávok zo zadných pozícií
  - Takticky vhodne zvolený druh útočného úderu proti obrane súpera v poli
  - Diagonálny smeč z krátkych rýchlych nahrávok
  - Taktické vybitie bloku
  - Taktický výber vhodne zvoleného druhu útočného úderu proti obrane súpera

 • Blok
  - Ako v kategórii kadetov a s dôrazom na anticipáciu a rýchlosť vykonania
  - Blokové presuny na krátke vzdialenosti v súčinnosti dvojice hráčov
  - Blokové presuny v súčinnosti trojice hráčov

 • Obrana v poli
  - Vyberanie ťažkých lôpt po útoku súpera v stoji
  - Vyberanie ťažkých lôpt po útoku súpera skokom (chlapci)
  - Vyberanie ťažkých lôpt po útoku súpera v prevaloch (dievčatá)

Obranné herné kombinácie

   - Vykrývanie vlastného útočníka s piatimi hráčmi 

   - Vyčkávacie postavenie pri vlastnom podaní, v závislosti na predpokladanom útoku súpera v 1.slede

   - Postavenie pri príjme podania s dvomi a tromi prihrávajúcimi hráčmi

   - Súčinnosť hráčov pri dvojbloku na okrajoch siete

   - Súčinnosť hráčov pri dvojbloku na strede siete

   - Súčinnosť hráčov pri trojbloku na okrajoch siete (chlapci)

   - Súčinnosť hráčov pri trojbloku na strede siete (chlapci)

   - Súčinnosť trojice zadných brániacich hráčov s trojicou brániacich hráčov na 

  sieti - OHK 3 : 0 : 3

Útočné herné kombinácie

   - ÚHK v 1. a 2. slede

  - ÚHK v 1. a 3. slede

Herné systémy

  - HS s jedným nahrávačom (1 : 5)

Proces

 1. V hernej prírprave prevažujú herné cvičenia a prípravné hry.
 2. Rešpektujú sa hráčske funkcie hráčov
 3. Dôraz sa kladie na presnosť realizácie cvičení.
 4. V špeciálnej hernej príprave začínajú prevažovať prípravné hry 5-5 a riadená hra. Riešia sa náročnejšie taktické prvky v organizácii útočných a obranných herných kombinácií .

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard
Žiak dostatočne stabilne ovláda techniku a taktiku herných činností svojej hráčskej funcie a vie ich adekvátne využívať v hre:

 • Podanie
  - Plachtiace podanie zo stoja
  - Plachtice podanie vo výskoku
  - Smečované podanie vo výskoku

 • Príjem podania
  - Obojručne zdola v osi tela
  - Obojručne zdola mimo osi tela
  - Obojručne zhora

 • Nahrávka
  - Všetky druhy nahrávok uvedené v osnovách s dôrazom na presnosť

 • Útočný úder
  - Jednotlivé druhy útočných úderov v súlade s hráčkou funkciou

 • Blok
  - Jednoblok s dostatočným presahom
  - Blokové presuny na krátku a dlhú vzdialenosť individuálne a v súčinnosti s jedným alebo dvoma spoluhráčmi

 • Obrana v poli
  - Vyberanie ľahkých lôpt obojručne zdola a zhora
  - Vyberanie ťažkých lôpt v stoji
  - Vyberanie ťažkých lôpt skokom (chlapci), v prevale (dievčatá)
  - Rýchlosť presunov

 • Herné kombinácie a herný systém
  - Žiak vie uplatniť v hre herné kombinácie v zmysle osnov v hre 6:6.
  - Žiak vie uplatniť herný systém stanovený v osnovách v hre 6:6.
  - Hráč vie v hre 6 : 6 používať útočné herné kombinácie v zmysle osnov a v súlade s všeobecnými taktickými zásadami.
  - Hráč vie v hre 6 : 6 používať obranné herné kombinácie v zmysle osnov a v súlade so všeobecnými taktickými zásadami.
  - Hráč vie v hre v útoku a v obrane realizovať všetky úlohy súvisiace s jeho hráčskou funkciou.

Kondičná príprava

Ciele kondičnej prípravy:

 1. Všestranný rozvoj pohybových schopností s hlavným akcentom na rýchlostné, rýchlostno-silové a koordinačné schopnosti.
 2. Znižovanie stavu svalovej disbalancie.
 3. Zvládnutie techniky posilňovania so záťažou.
 4. Zvládnutie techniky kompenzačných a relaxačných cvičení.

Obsah kondičnej prípravy

Rýchlostné schopnosti (lokomočná rýchlosť, frekvenčná rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, akceleračná rýchlosť)

   - Pohybové hry na rozvoj rýchlostných schopností

   - Ľahká atletika – bežecká abeceda, atletické šprinty, štafetové behy na krátku vzdialenosť

   - Upravené formy športových hier

   - Herné činnosti jednotlivca v prípravných a herných cvičeniach s vhodným dávkovaním zaťaženia a oddychu

Rýchlostno-silové schopnosti (rýchlostná zložka výbušnej sily dolných končatín a švihovej sily paží)

   - Pohybové hry s hádzaním a skákaním

   - Ľahká atletika – skoky, hody, vrhy, prekážkové behy

   - Opakované skoky, preskoky, výskoky

   - Odhody rozličného náčinia (rôzny rozmer a hmotnosť).

   - Plyometrická metóda

Silové schopnosti (sila svalstva zabezpečujúceho správne držanie tela, harmonický rozvoj svalstva celého tela)

   - Pohybové hry úpolového charakteru

   - Plávanie

   - Úpoly, úpolové cvičenia

   - Cvičenia s využitím prídavnej záťaže, ako aj hmotnosti vlastného tela

Pohyblivosť a ohybnosť (ohybnosť chrbtice, pohyblivosť v jednotlivých kĺboch, elasticita svalstva)

   - Základná gymnastika

   - Strečing

   - Plávanie

Koordinačné schopnosti (kinesteticko-diferenciačná, rytmická, reakčná, orientačná, rovnováhová schopnosť)

   - Pohybové hry

   - Štafetové súťaže

   - Športové hry

   - Gymnastika

   - Akrobacia

   - Herné činnosti jednotlivca v prírpavných a herných cvičeniach s vhodným dávkovaním zaťaženia a odpočinku

Vytrvalostné schopnosti (aerobná vytrvalosť, špeciálna vytrvalosť)

   - Vytrvalostné behy v prírodnom prostredí a na dráhe

   - Plávanie

   - Bicyklovanie

   - Aerobik

   - Športové hry s cielene upravenými pravidlami

   - Herné činnosti jednotlivca v herných a prípravných cvičeniach s vhodným dávkovaním zaťaženia a odpočinku

   - Riadená hra a prípravné hry s vhodným dávkovaním zaťaženia a odpočinku

Proces

 1. Pomer kondičnej a hernej prípravy je 40%: 60%
 2. Špeciálna kondičná príprava sa začína realizovať prostredníctvom špecifických tréningových prostriedkov.
 3. Kondičná príprava už sa zameriava v prevažnej miere na rozvoj špecialnych kondičných schopností.
 4. Do športovej prípravy je zaraďovaná plyometrická metóda na rozvoj rýchlostno-silových schopností dolných končatín.
 5. Súčasťou kondičnej prípravy je zvládnutie a používanie kompenzačných a relaxačných cvičení.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard
Výkonnostné štandardy pre úroveň všeobecných a špeciálnach kondičných schopností sú uvedené v časti Výkonové štandardy


Teoretická príprava

Cieľ teoretickej prípravy
Cieľom teoretickej prípravy je dosiahnúť, vyššiu vedomostnú úroveň žiakov v oblasti športovej prípravy.

Obsah teoretickej prípravy

 1. Základné poznatky z tvorby a plánovania individuálnej športovej prípravy jednotlivca, v etape prípravy družstva
 2. Rozšírené poznatky metodiky rozvoja špecializovaných kondičných schopností vo volejbale.
 3. Rozšírené poznatky z oblasti výživy a pitného režimu športovca.
 4. Rozšírené poznatky z oblasti regenerácie športovca.

Proces

 1. Teoretická príprava je súčasťou všetkých zložiek športovej prípravy.
 2. Uplatňuje sa vo všetkých častiach tréningovej jednotky.
 3. Vyjadrovanie učiteľa byť v súlade s odbornou športovou terminológiou, primerane vzdelanostnej úrovni hráčov

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

   - Žiak sa vie odborne a terminologicky správne vyjadrovať.

   - Žiak vie aktívne komunikovať s trénerom o športovej príprave.

   - Žiak vie vymenovať jednotlivé obdobia ročného cyklu prípravy, ich obsah a úlohy

   - Žiak vie vymenovať hlavné všeobecné zásady metodiky rozvoja kondičných schopností športovca, ako aj prostriedky ich rozvoja.

   - Žiak vie pomenovať požiadavky kladené na športovca v športovej príprave v oblasti pitného režimu a výživy. 

   - Žiak vie vymenovať základné spôsoby pasívnej a podstatu aktívnej regenerácie organizmu športovca.

  - Žiak si vie správne aplikovať automasáž veľkých svalových skupín.


Psychologická príprava

Ciele psychologickej prípravy

 1. Upevňovať záujem o šport.
 2. Motivovať a vytvárať kladný postoj k volejbalu.
 3. Upevňovať v družstve „ tímového ducha“
 4. Budovať u žiakov „ víťaznú mentalitu“.
 5. Pripravovať žiakov na profesionálnu kariéru hráča volejbalu.

Obsah psychologickej prípravy

 1. Utváranie postojov a motivácie žiaka.
 2. Rozvoj vôľových a všeobecných mravných vlastností.
 3. Upevňovanie myslenia žiaka s filozofiou že víťazstvo je ich spoločný úspech a takisto prehra nie je vecou iba jednotlivca.
 4. Upevňovanie myslenia žiakov s filozofiou v tom, že ciele družstva sú prioritou pred cieľami jednotlivca.
 5. Stabilizácia individuálnych vlastností jednotlivca pre tvorbu mentálne vyspelého družstva.

Proces

Dlhodobá psychologická príprava je súčasťou permanentnej komunikácie učiteľa a žiaka počas športovej prípravy s cieleným pôsobením na rozvoj osobnostných vlastností žiaka.

Požiadavky na žiakov – výkonový štandard

   - Žiak prejavuje o volejbal osobitne a šport vo všeobecnosti. 

   - Žiak rešpektuje základné mravné a etické normy.

   - Žiak vie vychádzať s ostatnými spoluhráčmi a rešpektovať skupinové pravidlá.

   - Prejav žiaka v športovej príprave je nenásilný a aktívny pri plnení si individuálnych uloh v tomto procese výchovy.

   - Žiak v zápasoch, ale i na tréningu prejavuje ctižiadosť a túžbu po víťazstve.

   - Žiak pochopil ciele družstva a stotožnil sa nimi, čo sa prejavuje schopnosťou podriadiť sa potrebám tímu. 

  - Žiak je objektívny v sebahodnotení v stresových situáciach.


Základné objemové ukazovatele

Pozri tabuľky v časti Objemové ukazovatele.


Dokumentácia a evidencia športovej prípravy

Pozri tabuľku v časti Dokumentácia a evidencia.


Podmienky na plnenie výkonových štandardov

Pozri v časti Podmienky.

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneri