Cool Volley - minivolejbal

Slovenská volejbalová federácia, ktorej jednou z priorít je aj starostlivosť o mládež, každoročne organizuje v spolupráci MŠVVaŠSR projekt MINIVOLEJBALU na základných školách.

Od ročníka 2012/2013 prišlo k zmene názvu projektu z pôvodného MiniMax a MidiMax Volley na COOL VOLLEY. Jedným z hlavných dôvodov zmeny je aktívna spolupráca s medzinárodnou volejbalovou federáciou FIVB, ktorá tento projekt detí podporila dodaním 1000 ks lôpt a 50 ks sietí. 

Projekt do značnej miery pozmenil prístupy v rámci didaktiky volejbalu a významne posunul možnosť hrať volejbal smerom k nižším vekovým kategóriám (10 – 12 rokov). Volejbal je hra, ktorá jeho náročnosťou na zvládnutie herných činností jednotlivca, môže spôsobiť u detí rýchly nezáujem o tento šport. Slovenská volejbalová federácia týmto spôsobom priniesla na základné školy produkt, ktorý pomohol deťom prekonať takúto bariéru a hravou súťaživou formou pritiahnúť deti k volejbalu bez ohľadu na fyzické a pohybové predpoklady žiakov.

Volejbal je uvádzaný ako druhý najrozšírenejší šport na svete a Svetová volejbalová federácia je s 220-timi členskými národnými federáciami najväčšou športovou organizáciou na svete. Aj táto neuveriteľne veľká svetová popularita a rozšírenosť vytvára permanentný tlak na možnosti presadenia sa slovenských reprezentačných i klubových tímov na medzinárodnej scéne. Pri našej veľmi úzkej základni v porovnaní s svetovými volejbalovými veľmocami sa dokážeme presadiť len vďaka veľmi kvalitne prepracovanému systému práce s mládežou a hľadaní ďalších rezerv v tejto oblasti.

Projektom chceme nielen popularizovať šport už v rannom detstve, ale i vytvoriť u detí trvalé návyky pre pravidelný pohyb a zdravý životný štýl. Zároveň s využitím marketingových možností predstaviť projekt ako vhodný produkt pre partnerov, ktorý majú záujem spojiť vlastnú komunikáciu spoločnosti s podporou športu detí a tým aj skvalitniť materiálno-technickú základňu na školách.

Generálnym cieľom projektu je pritiahnúť čo možno najväčšiu masu detí k volejbalu a prostredníctvom jednoduchých špeciálnych cvičení a loptových hier vyprodukovať u detí trvalé návyky resp. potreby pre pravidelný aktívny pohyb.

Prečo by mal byť projekt úspešný?

a) Všeobecné dôvody

1. Prostredníctvom hernej prípravy osvojenie si základných loptových zručností žiaka a získanie pevných základov pre zvládnutie techniky rôznych spôsobov odbíjania lopty vo volejbale.

2. Vybudovanie širokej bázy pre rozšírenie členskej základne vo volejbale.

3. Aktivizácia detí v mimoškolskej činnosti so zameraním na volejbal pod vedením učiteľov TV a inštruktorov.

4. Budovanie súťaživosti u detí.

b) Finančné dôvody

1. Plánované a riadené financovanie mimoškolskej činnosti.

2. Efektívna finančná podpora pre riadenú súťaž detí.

3. Zapojenie ďalších organizácií, miest, obcí a prosperujúcich spoločností a firiem ako potenciálnych sponzorov a partnerov projektu.

4. Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia na školách.
 

c) Komunikačné dôvody

1. Výchova detí pre pravidelný pohyb ako súčasť zdravého životného štýlu.

2. Riadená osveta a popularizácia volejbalu, budovanie budúcej základne priaznivcov volejbalu ale aj iných športových odvetví.

3. Vnímanie a spoznávanie volejbalových tradícií a osobností vrcholového volejbalu

4. Spoznanie základných pravidiel športovej hry volejbal.

5. Zviditeľnenie sa jednotlivých základných škôl resp. miest a obcí prostredníctvom účasti v celoslovenskej súťaži.

6. Plánovaná a riadená komunikácia projektu.


Výhody ktoré projekt prináša

 • účelové financovanie mimoškolskej športovej aktivity detí pod vedením preškolených odborníkov, učiteľov TV ako inštruktorov resp. trénerov
 • projekt je možné realizovať na ktorejkoľvek ZŠ s funkčnou telocvičňou
 • celoročná pravidelná činnosť ZŠ. Predpoklady vytvára dlhodobá súťaž.
 • priame zapojenie športového zväzu a krajských volejbalových zväzov do koordinácie a riadenia celého projektu, riadenia nenáročnej súťaže a metodickej činnosti
 • motivácia detí i škôl pre zapojenie sa do športovej činnosti a príprava budúcich volejbalových tímov škôl
 • marketingové možnosti projektu


ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Súťaž je vypísaná pre žiakov a žiačky základných škôl SR vo vekových kategóriách

 • MINI COOLVOLLEY - žiaci 5.-6. ročníka základných škôl - minivolejbal trojíc
 • MIDI COOLVOLLEY - žiaci 7.-9. ročníka základných škôl - minivolejbal štvoríc

Do súťaže sú zapojení všetci žiaci základných škôl Slovenskej republiky, vrátane ÚTM SVF, na základe podania prihlášky pre príslušný ročník.

Každá škola, resp. ÚTM môže do súťaže v príslušnej kategórii prihlásiť najviac štyri družstvá. Tieto družstvá reprezentujú školu v základnej úrovni súťaže (majstrovstvá okresu). Základná škola, ktorej družstvo sa stane majstrom okresu, môže na majstrovstvá kraja vytvoriť nové družstvo. Zloženie tohto družstva môže obsahovať aj hráčov, resp. hráčky, ktorí v základnej časti hrali v inom družstve.

Každé družstvo je zložené minimálne zo šiestich hráčov, najviac však z deviatich v trojkovom volejbale a v čtvorkovom volejbale družstvo zložené z minimálne 8 hráčov a maximálne 10tich. Títo hráči sú zapísaní do súpisky pre daný súťažný ročník a danú vekovú kategóriu. Hráč v jednom súťažnom ročníku môže hrať iba v jednej vekovej kategórii.

Súťaž je celoslovenská, rozdelená do troch úrovní nasledovne:

 • Základná : Majstrovstvá kraja
 • Stredná : Majstrovstvá oblasti
 • Najvyššia : Majstrovstvá republiky

Systém súťaže na základnej úrovni:

Družstvá sú v okrese na základe ich regionálneho – oblastného - umiestnenia ,začlenené do tzv. „divízií“. Jedna divízia je zložená z maximálneho počtu deviatich škôl, ktoré sú zoskupené do troch základných skupín, po troch školách.

Družstvá v rámci svojich trojčlenných základných skupín odohrajú tri turnaje. Každé družstvo je vždy v jednom prípade organizátorom turnaja. Po odohratí takéhoto „trojkola“, sú družstvá opätovne v rámci ich divízie zoradené do nových trojčlenných skupín a opäť v rámci svojich trojčlenných základných skupín odohrajú tri turnaje. Znovu je každé družstvo vždy v jednom prípade organizátorom turnaja. Družstvá budú teda takto celkovo štyrikrát zoradené do trojčlenných skupín. Radenie je riešené tak, aby vždy nová trojčlenná skupina bola zložená z družstiev, ktoré medzi sebou ešte nehrali.

Takýmto spôsobom odohrajú družstvá v rámci ich deväťčlennej divízie max. 12 turnajov, za obdobie 12. týždňov. Po každom turnaji budú tabuľkovo vyhodnotené výsledky družstiev. Výsledky z každého turnaja, sa družstvu započítavajú a sú vyhodnocované v pribežnej spoločnej tabuľke celej divízie. Tabuľka je zostavená z údajov ako v šestkovom volejbale. Víťazi divízií sa stretnú v jednom turnaji o „Majstra Okresu“. Majster okresu, postupuje do „Strednej“ úrovne o majstra Kraja.

Systém súťaže na strednej úrovni:

Víťazi okresov odohrajú jeden turnaj o majstra Kraja. Systém organizovania a rozlosovania turnaja je v zmysle Bergerových tabuliek.

Víťazi Strednej úrovne postupujú na majstrovstvá Slovenskej republiky.
 

Systém súťaže na najvyššej úrovni:

Víťazi krajov odohrajú jeden turnaj o majstra Slovenskej republiky. Systém organizovania a rozlosovania turnaja je v zmysle Bergerových tabuliek.

Termínový kalendár pre odohranie súťaže v MINICOOL VOLLEY a MIDICOOL VOLLEY.


Základná úroveň :

časť 1. október - november

časť 2. január - marec
 

Stredná úroveň :

apríl - j
 

Najvyššia úroveň:

jún

 

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneri