Vzdelábvanie: Výber a zameranie špecializovanej prípravy nahrávača II.

22. 07. 2014 - Vladimír Přidal, RVTM

V prvej časti sme sa venovali problematike výberu nahrávača. V uvádzanom príspevku sa zameriame predovšetkým na obsah špecializovanej prípravy nahrávača.

V špecializovanej príprave nahrávača sa musíme zamerať predovšetkým na tieto oblasti prípravy:
- technicko – taktické zdokonaľovanie nahrávky
- rozvoj špecifických limitujúcich pohybových schopností
- rozvoj žiaducich psychických vlastností

V technickej a taktickej príprave využívane v zásade 2 typy cvičení:

- analytické cvičenia, v ktorých sa zameriavame na „precizovanie“ techniky odbitia prstami v celej štruktúre pohybu, čo je najvhodnejšie ak sú cvičenia spojené aj s tréningom presnosti odbitia alebo po častiach, kde zdokonaľujeme techniku len niektorého segmentu tela (izolované cvičenia v sede, na nestabilnej podložke, s dôrazom len na prácu prstov a pod).

- syntetické cvičenia, ktorých obsahom je zdokonaľovanie konkrétnej hernej situácie, v ktorej sa môže nahrávač nachádzať v priebehu zápasu s menšou či väčšou redukciou. V takýchto typoch cvičení vytvára tréner stabilné, relatívne nemenné podmienky realizácie nahrávky alebo vytvára premenlivé podmienky. V prvom prípade sa zameriava na technickú stránku realizácie odbitia pri nahrávke (neutrálna pozícia pri odbití, rýchlosť nahrávky, práca palcov a pod) a presnosť nahrávky. Tréning presnosti nahrávky si nevyhnutne vyžaduje terč, ktorý určuje presnosť realizovanej nahrávky (nahrávačské koše, spoluhráč na vyvýšenom mieste v priestore, kde má nahrávka smerovať a pod). V druhom prípade je v centre pozornosti taktická stránka vyriešenia hernej situácie z pohľadu nahrávky.

Tréner by mal pri tvorbe cvičení vychádzať z inventára dôležitých herných situácií, v ktorých nahrávač v priebehu zápasu nahráva:

a) z pohľadu presnosti prihrávky nahrávač nahráva v 3 situáciách:
– po excelentnej a presnej prihrávke, kde môže nahrať všetky druhy nahrávok do všetkých zón. Okrem presnosti nahrávky tréner v takýchto herných situáciách musí hodnotiť rýchlosť nahrávky a v stanovených premenlivých podmienkach aj taktickú stránku realizácie (vhodný druh nahrávky, vytvorenie situácie v ktorej útočník útočí proti nekompaktnému bloku...). Nahrávka musí byť realizovaná vo výskoku!

– po nepresnej prihrávke, kde sú jeho možnosti limitované a nemôže hrať predovšetkým nahrávky na 1. sled hrané na strede sieti. Kľúčová je presnosť nahrávky a ak je to možné relatívna prekvapivosť nahrávky.

- po veľmi nepresnej prihrávke po ktorej je prvoradou úlohou nahrávača zabrániť ukončeniu rozohry a podľa možnosti nahrať presne. Najčastejšie nahrávač využíva iné techniky odbitia ako prstami. Prípadne je možné zamerať sa na komunikáciu a určenie, či bude nahrávať nahrávač alebo je výhodnejšie ak bude nahrávať libero, prípadne ďalší hráč.

b) Nahrávač nahráva vo dvoch základných častiach rozohry:
- po príjme podania, kde najčastejšie môžeme očakávať presnú prihrávku a východzie postavenie nahrávača má 6 variánt (v hre je 6 rotácií). Minimálne treba rozlišovať východzie postavenie nahrávača v zóne 4 (5) a ostatné,

- po obrane v poli, kde najčastejšie nahráva po nepresnej prihrávke a jeho východzie postavenie je v zóne 2, resp. 1.

b) Nahrávač v priebehu zápasu nahráva prihrané lopty letiace po najrôznejších dráhach z rôznych smerov, s rôznou rýchlosťou a z rôznej výšky, ktoré musí nahrať tak isto do rôznych smerov, vzdialeností, výšok s rôznou rýchlosťou. Všetky tieto atribúty sa musia preniesť do variability jednotlivých cvičení.

c) Nahrávač sa v priebehu zápasu nachádza vo dvoch základných postaveniach a to ako hráč predného a zadného radu, pričom po výmene miest hrá najčastejšie v zóne 2, ak je hráčom prednej rady a v zóna 1 ak je hráčom zadnej rady

d) Predchádzajúcou činnosťou nahrávača pred samotnou nahrávkou je:
- blokovanie
- postavenie pri vykrývaní útoku súpera, resp. vlastného útočníka.

Tréner musí vytvárať stresové situácie v jednotlivých cvičeniach, vyhodnocovať technickú a taktickú stránku realizácie už počas priebehu cvičenia a samozrejme po tréningu. Využívať prácu s videom, kde nahrávač názorne môže vidieť prípadné technické, či taktické nedostatky. Ak je to len trochu možné vyhodnocovať kvalitu realizácie nahrávky nie len v zápase ale aj v tréningu v rôznych prípravných hráč, či herných cvičeniach v premenlivých podmienkach. U mládeže odporúčame vyhodnocovať predovšetkým presnosť nahrávky – presná nahrávka je taká, po ktorej útočník môže využiť všetky druhy útočných úderov a usmerniť ich ľubovoľným smerom. U vrcholových hráčov riešiť taktickú stránku realizácie (využitie presnej prihrávky na vytvorenie výhodnej situácie pre útočníka, sledovanie efektivity nahrávky, t.j. aká bola úspešnosť zakončenia).

Špecializovaný technicko-taktický tréning nahrávača môžeme organizovať skupinovou formou na každom tréningu, či už na jeho začiatku alebo na záver, hlavne so zameraním na presnosť jednotlivých druhov nahrávok.

Komplexnejšie herné cvičenia (syntetické cvičenia) je vhodnejšie organizovať v špeciálnych tréningoch určených pre nahrávačov po prípade v spojení s ďalšími hráčskymi funkciami.

V špecifickom kondičnom a koordinačnom tréningu nahrávača odporúčame zamerať sa na posilňovanie zápästia a automaticky tým aj posilňovanie svalov celého predlaktia, rozvíjať silu prstov a plecného pletenca.

Z pohľadu rýchlostných schopností v cvičeniach spájať rozvoj reakčnej rýchlosti s výberom s akceleračnou rýchlosťou premiestnením sa na vzdialenosť 3 – 6 m do rôznych smerov s okamžitým zastavením, prípadne v spojení s rozvojom koordinačných schopností.

Tréning koordinácie sa od tréningu techniky líši tým, že tréner musí v jednotlivých cvičeniach vytvárať vyššie nároky na správne zvládnutie techniky odbitia – nahrávky (na nestabilnej podložke, s vylúčením zrakového analyzátora, v sede s prechodom do stoja, v rozvoji orientačnej schopnosti rozvíjať komplexnú priestorovú a časovú orientáciu vo vzťahu k letiacej lopte, miestu odbitia, postaveniu ostatných hráčov, rozvíjať kinesteticko – diferenciačnú schopnosť – získavanie „pocitu lopty“ a pod).

V psychologickej príprave tréner nesmie zabúdať na rozvoj žiaducich psychických vlastností, predovšetkým tých, ktoré sme uviedli v prvej časti. Musí viesť nahrávača tak, aby bol vedúcou osobnosťou v tréningovom procese. Ak je to potrebné nútiť nahrávača do komunikácie so spoluhráčmi a s trénerom. Dôležitú úlohu môžu zohrávať individuálne pohovory trénera s nahrávačom, ktoré môžu posilniť ich vzájomnú dôveru.

Nahrávač musí pochopiť zmysel a význam predkladaných cvičení a stotožniť sa so zámermi trénera. Ak hráč nespolupracuje s trénerom – nestáva sa sám subjektom tréningového procesu, ťažko môžeme očakávať progres vo výkonnosti takéhoto hráča.

Kvalitný výber, premyslená systematická príprava v adekvátnych podmienkach a v neposlednom rade trpezlivosť, musí priniesť úspech v podobe výchovy kvalitného nahrávača.


ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
  • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
  • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
  • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
  • mediálni partneri SVF TVSPORT
  • mediálni partneriTASRSITA
  • mediálni partneri
  • podporujú nás

komunikačný partner

  • #