Výber a zameranie špecializovanej prípravy nahrávača I.

07. 07. 2014 - Vladimír Přidal, RVTM

Každý volejbalový tréner vie, že ťažko dosiahne úspech so svojím družstvom bez kvalitného nahrávača. Potvrdením tohto pravidla nám môžu byť špičkové svetové družstvá, ktoré majú vo svojom strede kvalitného hráča pre túto funkciu, či už v mužskom alebo ženskom volejbale.

Prečo je nahrávač tak dôležitým hráčom pre družstvo? Predovšetkým preto, lebo na jeho pleciach stojí celá organizácia hry družstva v útoku. Je to hráč, ktorý je najčastejšie v kontakte s loptou. V podstate každá druhá lopta, ktorá je na strane jeho družstva je odbitá nahrávačom. Prostredníctvom výberu nahrávky rozhoduje o mieste vedenia útoku. On je ten hráč, ktorý rozhoduje, ktorý vytvára výhodné herné situácie pre svojich útočníkov, rozhoduje kto bude útočiť, pričom pri úspešnej realizácii všetku „slávu“ zožne útočník.

V našom príspevku sa zameriame na dve oblasti výchovy nahrávača. Prvou je samotný výber a druhou zameranie ich špecializovanej prípravy.

1. Výber nahrávača

Výchova nahrávača trvá  dlhšie ako ostatných hráčov a často končí neúspechom. Hlavný dôvod môže byť už hneď na začiatku prípravy – v samotnom výbere jedinca na túto hráčsku funkciu.

Pri výbere nahrávačov sa musíme zamerať na takých hráčov, ktorí majú predpoklady, aké môžeme vidieť u špičkových nahrávačov. Spomenieme len tie predpoklady z rôznych oblastí herného výkonu, ktoré musí mať nadpriemerne rozvinuté a v príprave neustále trénované v porovnaní s ostatnými funkciami.

Psychologické predpoklady nahrávača

Považujeme ich za kľúčové, ak chceme vychovať skutočne výborného nahrávača. Hľadať musíme kandidáta, ktorý má nasledovné vlastnosti alebo vysoké predpoklady pre ich rozvoj:

a) Vysoká úroveň kognitívnych (poznávacích) procesov, ktoré vyúsťujú do takticky správnych riešení. Inak povedané herná inteligencia nahrávača – s dôrazom na rýchlosť prijímania, vyhodnotenia informácií, schopnosti vytvárania si ucelenej a presnej predstavy o hernej situácii, schopnosti nájsť správne riešenie, schopnosť herného myslenia pri dodržiavaní taktického plánu,

b) vysoká výkonová motivácia – bez vysokej tréningovej a zápasovej motivácie, morálky nikdy nahrávač nebude môcť viesť družstvo a prekonávať obtiaže v tréningu a v zápase,

c) citová kontrola – nahrávač musí byť schopný kontrolovať svoje emócie a pôsobiť kľudným nie však nevýrazným dojmom,

d) vodca tímu – líderstvo, nie je tak podstatné ako predchádzajúce vlastnosti, ale z hľadiska herných úloh je to žiadúca rola pre nahrávača. Minimálne by mal mať výrazný vplyv na spoluhráčov, väčšinou družstva by mal byť rešpektovaný a mať vysokú sociometrickú voľbu. Tieto dispozície ho však „vynesú“ do vodcovskej pozície.

e) Mentálna sila – nahrávač musí byť nepoddajným bojovníkom, ktorý dokáže družstvo morálne a herne podržať počas celého zápasu, ale predovšetkým v stresových situáciách (stabilita výkonu), družstvu dokáže dodávať pozitívnu energiu, optimizmus. Tak isto by sa mal prejavovať v tréningu.

Technické predpoklady

Bez technickej dokonalosti odbíjania prstami nemôže nahrávač realizovať taktické úlohy spojené s nahrávkou. Nahrávač musí dosiahnuť pri realizácii nahrávky takú virtuozitu, aby nahrávka bola vždy presná, realizovaná v stabilnom postavení – miesto odbitia, tak aby stredový blokár súpera nedokázal prečítať úmysel nahrávača (o technike odbitia prstami a nahrávky uverejníme osobitný príspevok).

Nahrávač musí často nahrávať v rôznych nepriaznivých polohách, či už v drepe, v kľaku, čo je spôsobené nepresnou prihrávkou. Ak je prihrávka presná a má dostatočnú výšku musí nahrávať vo výskoku. V sťažených podmienkach musí vedieť použiť aj iné techniky odbitia lopty ako odbitie jednou rukou vo výskoku a pri nízkych prihrávkach odbitie bagrom.

Špecifické pohybové schopnosti

Z úloh, ktoré nahrávač v zápase musí plniť vyplýva predovšetkým:

a) vysoká úroveň reakčnej schopnosti s výberom a následnej akceleračnej rýchlosti. Rýchlosť, živosť - agilita nahrávača zabezpečí včasné premiestnenie sa pod loptu, čo je dôležité pri nepresnej prihrávke,

b) koordinačná pripravenosť predovšetkým v oblasti kinesteticko – diferenciačných, rovnováhových  a orientačných schopností limituje predovšetkým presnosť nahrávky v rôznych pozíciách,

c) dôležitú úlohu zohráva vysoká úroveň silovej pripravenosti. Sila prstov a zápästia limituje úspešnosť odbitia na dlhšie vzdialenosti, rýchlosť nahrávky,

d) na druhej strane je dôležitá výrazná ohybnosť zápästia, ktorá zabezpečuje „utajenosť“ nahrávky za hlavu.

Výška nahrávača

Väčšina súčasných špičkových nahrávačov sú hráči vysokých postáv s priemernou výškou 192,6 cm s rozpätím 178 – 205 cm (údaje z CHL 2014).

Výška je výhodná predovšetkým pri realizácii nahrávky vo výskoku ak prihrávka smeruje na druhú stranu siete a samozrejme pri blokovaní, kde nahrávači plnia rovnaké obranné úlohy ako ostatní krajní hráči.

Začiatok špecializácie

Výchova nahrávača je dlhodobý proces. Kvalita nahrávača rastie okrem jeho technického a taktického zdokonaľovania s mentálnym dospievaním, skúsenosťami, čo si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

Domnievame sa, že s výberom hráča na funkciu nahrávača musíme počkať až po dôkladnom poznaní a prejavení sa predovšetkým jeho psychických vlastností a dispozícií. Tak isto je dôležité už na začiatku vyberať na túto funkciu takého hráča, u ktorého je technika odbitia prstami na najlepšej úrovni. Za optimálny vek špecializovanej prípravy považujeme u chlapcov vek 13 – 15 rokov u dievčat 12 – 14 rokov. Predpokladáme, že títo hráči majú za sebou minimálne 2 roky volejbalovej prípravy.

O zameraní špecializovanej prípravy nahrávača nabudúce.


ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
  • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
  • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
  • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
  • mediálni partneri SVF TVSPORT
  • mediálni partneriTASRSITA
  • mediálni partneri
  • podporujú nás

komunikačný partner

  • #