Úradná správa pre extraligu z 15. 10. + Úradné oznamy zo 16. 10.

16. 10. 2020 - SK SVF

15. 10. 2020 - Úradná správa

Súťažná komisia SVF (SK SVF) uvádza pokyny a informácie pre organizáciu súťažných stretnutí:

1) V prílohe vám dokladáme Záznam o teste, ktorý každé družstvo povinne vyplní pri testovaní a doloží ho hlavnému usporiadateľovi pred vstupom do haly pred súťažným stretnutím. Tento záznam ukladá usporiadateľ stretnutia do svojich záznamov s protokolom o stretnutí a v prípade kontroly RÚVZ je povinný ho predložiť.

POZOR - bez toho, aby bolo družstvo otestované a malo doložený záznam, nemôže na súťažné stretnutie nastúpiť. Kontrolu záznamu overí aj 1. rozhodca stretnutia.

V zázname je potrebné uviesť meno a priezvisko a dátum narodenia všetkých členov družstva, ktorý sa zúčastnia súťažného stretnutia. Test treba označiť číslom a toto číslo vpísať do záznamu v kolónke "č. testu" a uviesť výsledok testu pozitívny/negatívny.
Dolu sa uvedie meno klubovej autority, ktorá potvrdí správnosť údajov, uvedených v zázname s uvedením dátumu a podpisu tejto autority.

2) Keďže ide o biologický materiál, ktorého archivácia podlieha špeciálnym podmienkam, kluby si archiváciu urobia nasledovne. Na test urobia číselné označenie a spoločne testy s uvedením dátumu testu nafotia a foto pre svoju potrebu a ochranu založia do svojich záznamov.

3) Družstvá, ktoré ešte nedoložili súpisku s označenými 14 hráčmi, musia tak učiniť pred najbližším stretnutím na adresu SK SVF. Na súpiske však môže byť uvedený aj vyšší počet hráčov.

4) Platí, že pokiaľ počet hráčov z uvedenej 14-ky klesne pod 8, teda, že infikovaných alebo inak zdravotne nespôsobilých bude viac ako 6 z označenej 14-ky, družstvo môže požiadať o odklad stretnutia. Ale tiež môže stretnutie odohrať pri doplnení ostatných, na súpiske uvedených hráčov. V prípade požiadavky o odklad stretnutia je družstvo povinné doložiť doklad o teste infikovaných hráčov, resp. doklad o zdravotnej nespôsobilosti podľa VP súťaží.

5) Družstvo je povinné vykonať testovanie antigénovými testami, spísať záznam o teste a tento doložiť hlavnému usporiadateľovi súťažného stretnutia pred vstupom do haly.

6) Usporiadateľ meria teplotu do objektu vstupujúcim osobám a vykoná o tom záznam v protokole stretnutia. V prípade, že osoba vykazuje aj pri opakovanom meraní teplotu vyššiu ako 37,2°C, nevpustí túto osobu do objektu športovej haly.

7) Usporiadateľ vedie zoznam aj ostatných osôb s uvedením mobil kontaktu účastníkov stretnutia, ktorí sa ho zúčastnia - rozhodcovia, zapisovateľ, hlásateľ, usporiadatelia, podávači. Tento zoznam zakladá do svojich záznamov.

8) V záujme ochrany verejného zdravia sa upravia počty účastníkov na nevyhnutné minimum. Počet podávačov, utieračov zároveň 2-3. Počet osôb za stolom zápisu 2. Počet usporiadateľov 2-3. Vypúšťa sa akákoľvek účasť verejnosti na súťažných stretnutiach.

Dôležité: Plnenie vyššie uvedených opatrení je záväzné pre všetkých účastníkov súťažného stretnutia. Pri preukázanom porušení opatrení o povinnom testovaní alebo pri doložení nepravdivého Záznamu o teste sa družstvo vystavuje vyvodeniu hracích dôsledkov - kontumácii.

-----------------------------------------------------------

16. 10. 2020 - Úradné oznamy

ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR vydali aktualizované informácie k organizovaniu športových súťaží s výnimkou:

1) Predzápasové testovanie účastníkov stretnutia sa nemusí robiť len 12 hodín pred súťažným stretnutím, ale zmenil sa interval na možnosť testovania až 48 hodín pred stretnutím.

2) Testovaní musia byť všetci účastníci súťažného stretnutia, teda aj usporiadatelia a osoby za stolom zápisu.

3) Testovaní nemusia byť podávač/utierač a prítomný zástupcovia médií, ktorí však nemôžu prísť do priameho kontaktu s hráčmi a členmi družstiev.

AKTUALIZÁCIA - ROZHODCOVIA

Po konzultácii s MŠVVaŠ SR vo veci povinného testovania pred súťažným stretnutím:
- rozhodcovia nemusia byť testovaní pred súťažným stretnutím, sú však povinní dodržať inak platné hygienické opatrenia pred vstupom do objektu a počas stretnutia, sú povinní podrobiť sa meraniu telesnej teploty pri vstupe do športového objektu a rúško si snímu až na samotný výkon činnosti počas stretnutia

SLOVENSKÝ POHÁR

Vzhľadom na to, že mimoriadne opatrenie ÚVZ SR povoľuje iba výkon súťaží vo vybraných piatich športových odvetviach, vrátane volejbalu, kde sa povoľuje odohrať súťažné stretnutia v súťaži extraliga volejbalu mužov a žien, nie však súťaž Slovenský pohár, SK SVF dočasne pozastavuje výkon súťaže Slovenský pohár mužov / žien do odvolania.

-----------------------------------------------------------

Prílohy a dokumenty:

- Záznam o teste 

- Manuál ÚVZ SR pre kolektívne športy, ktoré majú výnimku zo zákazu hromadných podujatí 

- nové Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 

- Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniu ÚVZ SR - Organizovaná športová činnosť

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORKERKOSAND
  • reklamní partneri HUDOSKV REZACRonaATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #