Trénerské zručnosti a organizácia cvičení s aktívnou účasťou trénera v hernej príprave

10. 05. 2016 - Voľný preklad: Ludmila Zapletalová

TRÉNERSKÉ ZRUČNOSTI

Efektivita hernej prípravy z pohľadu trénera závisí od organizácie cvičení a najmä od jeho priamej činnosti na tréningu. Cvičenia a prípravné hry, ktoré tréner aktívne vedie a riadi, sú väčšinou pri osvojovaní a zdokonaľovaní herných zručností najúčinnejšie. K aktívnemu vedeniu a riadeniu cvičení a prípravných hier potrebuje perfektne ovládať určité zručnosti.

Potrebné trénerské zručnosti

-         kotúľanie lopty

-         odrážanie lopty

-         nadhadzovanie a hádzanie lopty

-         lobovanie a smečovanie bez výskoku

-         podanie (zdola, zhora rotované a plachtiace v stoji z kratšej vzdialenosti)

 

Prostredníctvom uvedených zručností tréner:

-         Zahajuje cvičenia a prípravné  hry a cieľavedome  vytvára situácie, ktoré hráči riešia sami.

-         Okamžitým umiestnením (hodením, nadhodením, lobovaním atď.) ďalšej lopty predlžuje rozohru alebo udržiava plynulosť cvičenia, núti hráča alebo skupinu hráčov k príslušnému konaniu a stupňuje ich telesné a psychické zaťaženie. Svojou činnosťou vyvoláva také situácie a také podmienky, ktoré sú podobné zápasovým a núti hráčov k príslušnému hernému nasadeniu.

-         Presnosťou a dynamikou svojich zručností riadi kvalitu činnosti každého hráča adekvátne jeho individuálnej výkonnosti (individualizuje).

-         Núti hráčov správne vykonať činnosť, korigovať chyby a trénovať s plným nasadením.

-         Kontroluje plynulosť a rytmus cvičenia.

-         Vytvára vhodné podmienky pre nácvik (presné umiestnenie lopty s nízkou dynamikou) a zdokonaľovanie (stupňujúce a meniace sa nároky, zápasové podmienky).

Ak tréner ovláda uvedené zručnosti, je efektivita hernej prípravy v každom prípade vyššia, ako keď sa cvičenia alebo príslušnej formy hry zúčastňujú len hráči.

Úspešné použitie trénerských zručností sa spája s viacerými podmienkami:

-         Tréner musí mať vo všetkých fázach prehľad a riadiť cvičenie alebo hru tak, aby sa cieľ cvičenia splnil na vysokej úrovni.

-         Vo všetkých situáciách musí ovládať loptu, tzn. musí ju umiestniť isto, presne a v správnom okamihu.

-         Svojimi zručnosťami a vhodnou spätnou väzbou (kritika, pochvala) musí motivovať hráčov k vysokej kvalite vykonania činnosti. K tomu patrí to, že:

-          má možnosť sledovať hráča aj v momentoch, kedy nadhadzuje, smečuje, podáva,

-          je schopný prispôsobiť nároky schopnostiam a nedostatkom hráča,

-          vytvára na každého hráča svojimi zručnosťami  tlak, ktorým ho núti technicky a takticky správne realizovať cvičenie alebo riešiť herné situácie.

-         V priebehu cvičenia musí tréner hráčov stimulovať a motivovať. Pri tom by mal využívať viac pozitívne pokyny ako negatívnu kritiku. Dôležité je, aby neustále nútil hráčov k vysokému hernému nasadeniu.

-         Tréner musí určovať rytmus a intenzitu cvičenia. Musí zabrániť prerušovaniu cvičenia a riadiť telesné a predovšetkým psychické zaťaženie jednotlivých hráčov určitým tempom cvičenia, striedaním zaťaženia a odpočinku. Ak kvalita plnenia požiadaviek klesá, musí cvičenie alebo hru prerušiť, prípadne ukončiť.

 

„Trénerské“ zručnosti hráčov

 

Okrem príslušných herných zručností spájajúcich sa s herným výkonom by mali určité trénerské zručnosti ovládať aj hráči. K nim patrí:

-         presné nadhadzovanie lopty napr. na blok, útočný úder, nahrávku, obranu v poli atď.,

-         presné smečovanie a podávanie v cvičeniach pre obranu v poli alebo príjem podania atď.

Tieto zručnosti sú dôležité najmä v cvičeniach, ktoré robia hráči sami, ale aj v cvičeniach, ktoré vedie tréner, ale prebiehajú vo viacerých skupinách. Niektorí hráči v danej situácii tak preberajú funkciu trénera.

 

 

ORGANIZÁCIA CVIČENÍ S AKTÍVNOU ÚČASŤOU TRÉNERA

 

V hernej príprave, kde sa tréner aktívne zúčastňuje cvičení, je z hľadiska organizácie potrebné rozdeliť hráčov do dvoch skupín, do skupiny aktívnych a skupiny pasívnych hráčov.

 

Pasívni hráči majú nasledujúce konkrétne úlohy a funkcie:

 

Funkcia terča

-         Hráči sú rozmiestnení alebo stoja tam, kam má smerovať lopta po realizácii hlavné úlohy v cvičení (napr. miesto, kam má smerovať príjem podania, nahrávka atď.).Loptu chytajú a pokladajú na určené miesto alebo posielajú zberačovi.

-         Fungujú ako článok reťazca herných činností. Po hlavnej hernej činnosti cvičenia realizujú nasledujúcu (napr. nahrávku po prihrávke, smeč po nahrávke). Na základe ich činnosti je zreteľne vidieť a je možné zhodnotiť, či „hlavná“ herná činnosť bola vykonaná presne a takticky správne (spätná väzba ako v zápase).

-         Môžu hodnotiť kvalitu vykonania hernej činnosti, počítať správne a nesprávne pokusy  a hlásiť výsledky počas cvičenia alebo po jeho skončení.

-         V mnohých cvičeniach preberajú úlohu súpera. Aktívnou alebo pasívnou činnosťou poskytujú aktívnym hráčom spätnú väzbu o kvalite vykonania činnosti (napr. ako blokári alebo obrancovia v poli pri smečovaní, prijímajúci hráči pri podaní a pod.).

Funkcia zberačov

Chytajú, zberajú a presúvajú lopty do vozíka, prípadne k podávačom a zabezpečujú bezpečnosť aktívnych hráčov a trénera. Sú účelne rozmiestnení v ihrisku a okolo ihriska.

-         Chytanie a zberanie lôpt musí byť rýchle, aby sa kvôli chýbajúcim loptám nenarušila plynulosť cvičenia.

-         Hráči kladú lopty priamo do vozíka alebo ich odovzdávajú podávačom. Nie je dovolené lopty hádzať a kopať do nich. Môžu sa len kotúľať po zemi a na krátku vzdialenosť odrážať o zem. Lopty sa musia odrážať tak, aby po odraze smerovali k boku alebo bruchu iného hráča a dali sa bez problémov chytiť.

-         Zberači musia zabezpečiť bezpečnosť trénera a aktívnych hráčov. Žiadna lopta nesmie narušiť plynulosť cvičenia a bezpečnosť! K tomu patrí napr. to, že lopty si posúvajú okolo ihrisko a nie cez cvičiacu skupinu. Najmä pri cvičeniach na sieti musia zabezpečiť, aby sa pod sieťou, nad sieťou a v blízkosti cvičiacich hráčov nenachádzala a nepohybovala žiadna lopta.

Funkcia podávačov

Podávači zásobujú pri cvičeniach trénera, prípadne hráčov, ak si cvičenie riadia sami.

-         Plnia vozík loptami, vyberajú z neho lopty a podávajú ich trénerovi. Podávajú ich tak, že ich pritlačia na bok trénera, aby ju mohol zobrať bez zrakovej kontroly.

-         V niektorých cvičeniach je možné odrážať loptu o zem tak, aby smerovala k trénerovi zo strany. Loptu odrážajú až vtedy, keď je tréner pripravený ju chytiť.

-         Podávač by mal aj počítať lopty a oznámiť trénerovi, keď bol ukončený potrebný počet opakovaní. V niektorých cvičeniach je možné naplniť vozík len toľkými loptami, koľko má byť opakovaní. Tento postup je vhodný, ak nie je k dispozícii dostatočný počet zberačov. Lopty sa zberajú po každej sérii opakovaní.

Pretože každý hráč sa v časti nejakého tréningu dostane do funkcie pasívneho, pomocného hráča, musí ovládať aj také činnosti ako je chytanie, kotúľanie odrážanie, zberanie a podávanie lôpt. Aj tieto činnosti sa musí naučiť. Tréner musí od hráčov vyžadovať ich kvalitné vykonávanie.

Aktívni hráči  majú jedinú úlohu:

-          vykonávajú cvičenie alebo plnia herné úlohy a plne sa koncentrujú na vysokú kvalitu činnosti.

 

Výmena úloh

Samozrejme, že po určenom čase alebo počte opakovaní a sérií je potrebné úlohy hráčov vymeniť. Nie všetci hráči musia v cvičení vykonávať všetky pasívne, resp. aktívne úlohy. Často je potrebné zohľadniť hráčske funkcie, určité taktické zámery, slabé a silné stránky družstva.

Počtom aktívnych a pasívnych hráčov a výmenami úloh môže tréner aj riadiť tréningové zaťaženie. Vykonávanie pomocných funkcií slúži ako aktívny odpočinok. Ak má byť napr. pri cvičení pomer zaťaženia a odpočinku 1:2 alebo 1:3, dá sa to dosiahnuť tak, že jedna skupina aktívne cvičí a jedna, resp. dve skupiny s rovnakým počtom hráčov vykonávajú pomocné úlohy.

Pri zložení skupín musíme vychádzať priamo z cieľa cvičenia resp. prípravnej hry. Zloženie je možné napr. podľa hráčskych funkcií (nahrávač, traja útočníci a libero, zvyšní hráči sú pomocní; nahrávač a dvaja útočníci na jednej strane siete, traja blokujúci na druhej strane siete, zvyšní hráči sú pomocní a pod.).

Normy správania sa hráčov pri cvičení

Aby sa dosiahla vysoká kvalita a efektivita cvičení, musí mať tréner a všetci hráči pocit spoluzodpovednosti za nerušený a úspešný priebeh cvičenia. Tréner musí stanoviť pevné normy, ktoré musia hráči rešpektovať. Niekoľko príkladov:

-         Pred začiatkom cvičenia musia hráči pripraviť potrebné náčinie a rozmiestniť ho na ihrisku.

-         V priebehu cvičenia musia pasívni hráči (zberači) za loptami behať (nie chodiť)! Aktívni hráči si nesmú dopriať oddych, nesmú prerušiť cvičenie a opustiť ihrisko bez povolenia trénera.

-         Pomocní hráči musia maximálne spolupracovať a povzbudzovať aktívnych hráčov.

-         Hráči musia kontrolovať svoje emócie, ako je zúrivosť, hnev, sklamanie, negatívne poznámky voči trénerovi a spoluhráčom; pozitívne reakcie sú povolené v primeranom rozsahu (sebaovládanie ako v zápase).

-         Každý aktívny hráč sa snaží vykonávať činnosti rovnako dobre alebo ešte lepšie ako v zápase.

 

Tréningové pomôcky

Organizácia a účinnosť cvičení sa dá zlepšiť použitím vhodných tréningových pomôcok. Každé družstvo by malo mať k dispozícii minimálne nasledujúce:

-         magnetickú tabuľu,

-         2 vozíky na lopty a dostatočný počet lôpt,

-         vyvýšenú podložku (švédsku debnu), na ktorej môže stáť tréner alebo hráč pri smečovaní, podávaní, ako terč atď.,

-         prostriedky na vyznačenie terčov a zón (páska, švihadlá, kužele a pod.),

-         žinenky, stoličky,

-         zachytávač lôpt.

 

Štandardné cvičenia

Organizácia tréningovej jednotky je jednoduchšia, ak sa používajú štandardné cvičenia (materské cvičenia), ktoré je možné v tej istej forme alebo s určitou obmenou (dcérske cvičenia) mnohonásobne opakovať. Vhodné je ich pomenovať. Hráči potom bez dlhého vysvetľovania vedia, aká bude organizácia. Je im známe rozostavenie, úlohy, presuny atď. Značne to šetrí čas.

Takéto cvičenia je dobré otestovať, tzn. ohodnotiť priebeh, zaťaženie, zložitosť a vhodne upraviť. Musí ale zostať priestor pre stupňovanie zaťaženia a obmeny, aby cvičenia neboli monotónne.

Pri zostavovaní cvičení je dobré dbať na to, aby sa do nich mohol zapojiť rôzny počet hráčov. Cvičenia je vhodné zostavovať stavebnicovým spôsobom (pre 6, 8, 10 alebo 12 hráčov).

 

MOTIVÁCIA V HERNEJ PRÍPRAVE

Každé cvičenie by malo mať stanovený cieľ, na základe ktorého môžu tréner a hráči kontrolovať kvalitu realizácie. Tento cieľ vytvára systematický tlak a súčasne psychickú záťaž ako v zápase, učí hráčov zvládať stresové situácie. Mal by byť stanovený formou správne vykonaných pokusov.

Cieľ cvičenia môže byť z hľadiska jednotlivých cvičení rôzny:

-         Terč, ktorý musí hráč zasiahnuť

Ako terč môže poslúžiť pasívny spoluhráč, zachytávač lôpt, vyznačený priestor atď.

 

-         Kvalitatívne požiadavky pre jedného hráča alebo skupinu hráčov

a)      Počet správnych opakovaní

-         Napr. prihrávajúci hráč musí urobiť 20 príjmov na terč. Hodnotí sa, koľko pokusov na to potrebuje.

-         Traja prihrávajúci musia urobiť 50 príjmov na terč. Hodnotí sa, koľko pokusov na to potrebujú.

b)      Počet správnych opakovaní za určitý čas

-         Koľko správnych príjmov urobí hráč za 10 minút?

-         Koľko správnych príjmov urobia traja prihrávajúci za 20 minút?

c)       Počet správnych opakovaní bezprostredne za sebou (po každej nepresnej činnosti alebo chybe sa začína počítať od nuly).

-         Každý prihrávajúci prihráva dovtedy, kým neurobí 5 presných príjmov za sebou. Kritéria presnosti stanovuje tréner podľa úrovne výkonnosti (napr. do vzpažených rúk nahrávača, ktorý stojí v gymnastickej obruči).

-         Trojica prihrávajúcich prihráva dovtedy, kým neurobí 10 presných príjmov za sebou. Kritéria presnosti stanovuje tréner podľa úrovne výkonnosti.

d)   Počet správnych opakovaní s dodatočnými „trestami“ za chyby

-         Každý prihrávajúci musí urobiť 10 presných príjmov. Za každý nepresný príjem alebo chybu pri príjme podania robí dva presné príjmy navyše.

-         Prihrávajúci musí urobiť 5 presných príjmov za sebou. Ak urobí nepresný príjem alebo chybu, v ďalšej sérii začína od nuly a musí urobiť 6 presných príjmov za sebou.

-         Trojica prihrávajúcich hráčov musí urobiť 15 presných príjmov podania. Za nepresný príjem podania alebo chybu do 12. príjme musí urobiť vždy 1 presný príjem navyše, za nepresnosť alebo chybu pri 13. príjme 2 presné príjmy navyše, pri 14. pokuse 3 a pri 15. pokuse 4 presné príjmy navyše (stres v koncovke).

e)      Diferencované hodnotenie

Hráč alebo skupina hráčov musí dosiahnuť určitý počet bodov, ktoré sú stanovené za kvalitu realizácie činnosti.

Príklad pre príjem podania:

-         presný príjem podania na stanovený cieľ – 3 body

-         nepresný príjem podania, možný útok – 2 body

-         nepresný príjem podania, lopta zadarmo – 1 bod

-         chyba pri príjme podania – mínus 4 body

 

-         Hráč musí v cvičení dosiahnuť 30 bodov. Počíta sa, koľko pokusov na to potrebuje.

-         Súťaží sa, kto urobí z 20 pokusov najviac bodov.

-         V 20 príjmoch je potrebné získať  20 bodov. Kto ich nezíska, začína znova od nuly.

f)       Narastajúce požiadavky formou rôznych úloh

-         10 minút príjem podania. Začne sa súťažou, kto urobí najviac príjmov podania bez chyby. Potom nasledujú 3 série 5 presných príjmov za sebou. Nasleduje 15 príjmov podania s progresívnym počtom trestných pokusov za nepresné príjmy a chyby a končí sa 2 sériami s diferencovaným hodnotením.

-         V tréningovom zápase sa získa bod vtedy, ak je družstvo úspešné v zakončení útoku po príjme podania, po lopte zadarmo a po vybratí ťažkej lopty.

g)      Cvičenia resp. tréningovom zápase s bonusom

Vhodné predovšetkým pre taktickú prípravu.

-         Body k dobru za úspešné činnosti dosiahnuté za sebou

2 skupiny, jedna skupina útočí, druhá bráni. Za každý úspešne zakončený útok získa útočiaca skupina bod. Ak zaútočí úspešne dvakrát za sebou, dostane 1+1 bod (bonus). Po 10 útokoch si skupiny úlohy vymenia. Cvičenie sa opakuje v 2 – 3 sériách. Súťaží sa, ktorá skupina získa viacej bodov.

-         Úspech v určitej činnosti sa hodnotí vyššie

Ak sa napr. kladie dôraz na účinnosť podania alebo  zakončenia útoku po obrane v poli, ku každému získanému bodu sa pripočíta 1 bonusový.

Bonusové body sa môžu prideľovať aj za úspešné zakončenie určitej  hernej kombinácie.

h)      Negatívne hodnotenie chýb

-         Pri útoku po príjme podania sa chyby pri príjme, nahrávke alebo zakončení útoku hodnotia mínus 2 bodmi

-         pri útoku po obrane v poli po lopte zadarmo sa každá chyba v útoku hodnotí mínus 1 bodom.

BAACKE, H., 1993. Die Trainerfertigkeiten im technisch-taktischen Training.

Dtsch. Volleyballzeitschrift, 17(2), 25-31.

Dtsch. Volleaballzeitschrift, 17(1), 9-13.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #