Súčasné tendencie v taktike blokovania vo vrcholovom volejbale

15. 08. 2013 - Vladimír Přidal – koordinátor vzdelávania trénerov a metodiky SVF

Na minuloročnom licenčnom seminári trénerov v Žiline vystúpil Marek Kardoš (tréner Czestochowej) so zaujímavou prednáškou na tému taktiky blokovania v súčasnom vrcholovom volejbale. V upravenej verzii Vám predkladáme podstatnú časť prezentovanej prednášky vychádzajúcej z teórie a praxe talianskej volejbalovej školy.

CIELE BLOKOVANIA

1. Bodovať priamo blokom – pozitívny blok
2. Vykrytie zóny s možnosťou eliminácie smeru, ktorý útočník najčastejšie používa a tým organizovanie obrany v smere, v ktorom je menej úspešný
3. Pasívny blok (stop ball) – s možnosťou protiútoku po obrane v poli
4. Nedať sa vybiť útočníkom (block out)

ÚLOHA BLOKU

 • efektívna obrana vlastného zadaného priestoru pred útokom súpera
 • ukončenie rozohry pozitívnym blokom  (dodáva bodujúcemu družstvu špecifickú energiu)
 • Pri blokovaní je veľmi dôležitá agresivita a schopnosť porozumieť hre súpera.

PRIORITY BLOKU

Obranu blokom realizujeme v zásade tak, že prioritou je vždy útočiaci smečiar, ktorý sa nachádza bezprostredne na druhej strane siete v zóne, za ktorú sme zodpovední, alebo taktické zadanie, vyplývajúce so systému hry v obrane, ktoré máme vykonať.

ŠTÝLY BLOKU

Pozitívny blok (s presahom)
Cieľom takéhoto bloku je priamy bod. Na základe takéhoto bloku družstvo
boduje a udrží si podanie, alebo boduje pri podaní súpera. V tomto prípade by mali byť ruky preložené na strane súpera (existujú výnimky, keď blok dosiahne bod aj s rukami v obrannej pozícii na vlastnej strane).

Pasívny blok (bez presahu)
Cieľom tohto bloku je oslabenie sily útoku tak, aby bolo možné ubrániť loptu v obrane v poli. Takýto blok používame pri veľmi fyzicky disponovaných hráčoch, ktorí majú vysoký dosah a vysoko udierajú do lopty pri útoku, alebo pri opätovnom výskoku blokujúceho hráča pri útoku v kombinácii (napr. keď stredový hráč po výskoku do útoku stredom siete stihne vyskočiť ešte raz na útok zo zóny 6 – pipe atď). V takomto prípade ruky blokujúceho hráča zostávajú na vlastnej strane a dlane sú zvrátené vzad.

Taktický blok
Cieľom tohto bloku je pokrytie jedného, vopred ustáleného smeru útoku, nútiac útočiaceho hráča viesť útok pre neho netypickým smerom. V odkrytom priestore organizujeme najsilnejšiu obranu nakoľko tento smer nebude bránený blokom. V tomto prípade ruky blokujúcich hráčov by mali byť s presahom.

ČÍTANIE BLOKU (analýza hry nahrávača súpera)

Výskok na blok alebo presun blokujúcich hráčov na inú pozíciu by mal začínať až po analýze a vyhodnotení  hry nahrávača súpera, kde bude nahrávať, resp. v ktorej zóne bude vedený útok. Tomu sa hovorí čítanie bloku (reading the block, lettura di muro). Stredový hráč skáče na blok proti rýchlemu útoku stredom siete až vtedy, keď ten bude skutočne realizovaný (anticipačný blok). V inom prípade sa presúva a snaží sa postaviť dvojblok alebo trojblok, resp. skáče do kombinačného útoku.

Krajní hráči sa snažia pomáhať zablokovať rýchly útok stredom siete v závislosti od miesta nahrávky, alebo útok v kombinácii po prečítaní hry nahrávača. Vzdialenosť krajných hráčov od stredového záleží iba od individuálnych schopností týchto hráčov.

Základné princípy čítania bloku:

 • Používanie tohto systému bránenia pri väčšine útokov súpera, špeciálne ak súpera dobre nepoznáme
 • Učiť a vychovávať hráčov takémuto systému už na začiatku práce s družstvom
 • Jednoliatosť systému – aby každý hráč „čítal hru“ rovnakým spôsobom
 • Uplatňovať vždy po nepresnom príjme podania

Limitujúce faktory:

 • Čítanie akcií súpera a vlastná reakcia
 • Správna východisková pozícia pri bloku – reaktívne nohy a paže nad úrovňou ramien
 • Správna koncová pozícia pri bloku – špeciálne preloženie paží a rúk na súperovej strane
 • Otvorený alebo zatvorený blok
 • Pomoc stredovému hráčovi s realizáciou svojej úlohy

Smery útokov, ktoré blokujeme z okrajov siete:

 • Čiara
 • Čiara vonkajšia
 • Diagonála
 • Krátka diagonála

Smery útokov v prvom slede
• Zóna 5
• Zóna 6
• Zóna 1

Druhy skupinového bloku (Spôsoby blokovania v skupine)
• Otvorený blok
• Zatvorený blok

KRITÉRIA VÝBERU SYSTÉMU BLOKOVANIA

1. Charakteristické črty hry súperovho nahrávača
• Distribúcia nahrávky na základe frekvencie nahrávok do jednotlivých zón
• Analýza techniky nahrávača pred nahrávkou ( neutrálna pozícia)
• Rýchlosť odbitia prstami nahrávača
2. Efektivita útočníka a analýza fyzického potenciálu
3. Efektivita obrany vlastného družstva
4. Analýza efektivity útočníkov v zostávajúcich postaveniach
5. Efektivita vlastného podania (špeciálne podania, ktoré vykonávame takticky)

V súčasnosti sa využívajú dve základné systémy (spôsoby, taktiky) blokovania na základe čítania hry súpera v útoku:

 • handicap
 • opcia

Systém handicap

Tento spôsob blokovania je založený na poznaní hry nahrávača súpera v rôznych herných situáciách. Blokujúci hráči reagujú pred realizáciou nahrávky súperovho nahrávača presunom o krok smerom do zóny, kde je najväčšia pravdepodobnosť miesta vedenia útoku na základe vzniknutej hernej situácie.

Systém 2
Z analýzy hry nahrávača vyplýva, že najmenej pravdepodobná je nahrávka do zóny 4, resp. hráč v zóne 4 je najmenej efektívny v danom postavení (obr. 1).

V takomto prípade sa hráči z východiskovej pozície presunú o krok k súperovej zóne 2 a sústreďujú svoju pozornosť na hráčov v zónach 2 (1), 3 a 6.

V prípade vedenia útoku zo zóny 4 sa musí počítať s tým, že blokovať stihne len krajný hráč zo zóny 2. Obrana sa tak opiera v tomto prípade na hráčoch v poli v zónach 1 a 6.

Obr.1 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme 2

 

Systém 4
Z analýzy hry nahrávača vyplýva, že najmenej pravdepodobná je nahrávka do zóny 2, resp. 1 (obr. 2). Reakcie blokujúcich hráčov sú presne opačné ako v prvom prípade.

Obr. 2 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme 4

Systém 4-2
V tomto prípade je najmenej pravdepodobný útok súpera stredom siete a pipe, resp. z týchto miest je najnižšia efektívnosť útoku.

Krajní blokujúci hráči sa posunú o krok smerom do svojich zón. Stredový hráč zníži ťažisko tela a čaká na útok z krajných zón.

Obr. 3 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme 4- 2

Systémy založené na handicape majú prepracovaný spôsob bránenia aj z hľadiska miesta realizácie nahrávky do zóny 2, resp. 4.

Systém po príjme podania do zóny 2
Uvádzaný spôsob bránenia využívame v situáciách po pozitívnom príjme podania do zóny 2 ako aj po analyzovaní hry nahrávača, ktorý nahráva na tzv. krátku sieť alebo jeho „dlhá sieť“ je nepresná. Blokujúci hráči sa presúvajú o krok k súperovej zóne 2 (obr. 4).

Obr. 4 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme po príjme podania do zóny 2

Systém po príjme podania do zóny 2
Uvádzaný spôsob bránenia využívame v situáciách po pozitívnom príjme podania do zóny 4 ako aj po analyzovaní hry nahrávača, ktorý nahráva na tzv. krátku sieť alebo jeho „dlhá sieť“ je nepresná. Blokujúci hráči sa presúvajú o krok k súperovej zóne 4 (obr. 5).

Tento spôsob blokovania sa môže využívať aj v prípade, keď súperov nahrávač používa nahrávku do vzdialenejšej zóny – „dlhú sieť“, v tomto prípade by to bola súperova zóna 2, čiže blokujúci hráči by sa presunuli o krok k súperovej zóne 2.

Obr. 5 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme po príjme podania do zóny 4

Systém opcia

 • Tento spôsob blokovania sa využíva len vo vrcholovom volejbale. Ďalej uvádzame jeho základné charakteristiky.
 • využívame len po pozitívnom a perfektnom príjme podania,
 • proti súperovi, ktorého veľmi dobre poznáme,
 • využíva sa proti vopred známym útočným kombináciám s jednotlivými hráčmi po analýze hry súpera napr.: na základe fyzického potenciálu útočníka, vysokej efektivity v útoku daného hráča,
 • uplatňujeme na konci setov, keď vieme rozpoznať súperov taktický zámer v útoku,
 • keď stredový hráč odhadne miesto vedenia útoku a výsledok realizácie berie na svoju zodpovednosť,
 • akcia je vždy vykonávaná po dorozumení sa s obranou v poli,
 • systém nie je predvídateľný z pohľadu súpera.


Opcia pri blokovaní zóny 4
Tento spôsob bránenia využívame ak súperov nahrávač väčšinu nahrávok smeruje na útočníkov v zóne 4 a 3 (obr. 6).

V takomto prípade sa dvaja blokujúci hráči presúvajú k najfrekventovanejšiemu miestu súperovho útoku do zóny 4 a hráč zo zóny 4 bráni na sieti útok zo zóny 3. V tomto prípade ak je útok vedený zo zóny 2 väčšinou akcia končí pre obranu neúspešne a zodpovednosť berie na seba tréner alebo stredový hráč.

 

Obr. 6 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme opcia pri preferovaní bránenia útoku zo zóny 4

Opcia pri blokovaní zóny 2
Využívame ak analýza hry súperovho nahrávača ukazuje na časté využívanie útoku zo zóny 2, resp. 1, pri vysokej efektivite útočiaceho hráča z uvádzaných zón (obr. 7).

V tomto prípade dvaja blokujúci hráči sa presúvajú do najfrekventovanejšej zóny útoku, v tomto prípade do zóny 2 (1). Tretí blokujúci hráč zo zóny 2 bráni útok stredom siete. Ak akcia skončí neúspechom mali by sme plynule prejsť do ďalšej rozohry.

Obr. 7 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme opcia pri preferovaní bránenia útoku zo zóny 2

Opcia pri blokovaní 1 vs 1
Ak je príjem podania do stredu ihriska a nevieme odhadnúť miesto vedenia útoku súpera je vhodné nechať realizáciu na kreativitu stredového blokára. V tomto prípade nám ide predovšetkým o blokovanie zadaného smeru útoku, než o pozitívny blok (obr. 8).

Obr. 8 Úlohy blokujúcich hráčov v systéme opcia 1 vs 1

ŠPECIFICKÉ ÚVAHY A VÝBER JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMOV

Neštandardné správanie blokujúcich hráčov

 • Pri otvorenom bloku hráči s vyšším dosahom môžu presúvať paže viac v smere krajného hráča a nie kolmo na sieť – čo má za následok kontakt s loptou a tým splnenie taktického zámeru nadrazenia lopty a možnosti založiť protiútok
 • Zmena pozícií blokujúcich hráčov – zámena slabších blokujúcich hráčov na vyspelejších proti najlepšiemu útočníkovi súpera, resp. proti najlepšej útočnej kombinácii

VÝBER SYSTÉMOV OBRANA NA SIETI-OBRANA V POLI

 • 1. Tréner sám berie zodpovednosť za jednotlivé systémy.
 • 2. Tréner sám je autorom týchto systémov, pretože iba on najlepšie pozná silu vlastného tímu.
 • 3. Nemôžeme chcieť ubrániť každú loptu, pretože sú akcie súpera, ktoré sú zrealizované bezchybne.
 • 4. Treba ísť z rozohry do rozohry a analyzovať ich.
 • 5. Nechajme daným taktikám čas na preverenie ich efektivity.

CHYBY PRI BLOKU

Okrem technických chýb pri blokovaní  je najčastejšou a najväčšou chybou stredového hráča neschopnosť predvídať hru nahrávača (čítanie hry).

Ďalšie často sa vyskytujúce chyby:

 • Nesprávna poloha rúk pri blokovaní
 • Výber a spôsob presunu pri blokovaní
 • Pozícia tesne pred výskokom na blok

ZÁSADY TRÉNINGU BLOKU

 • Okrem základnej individuálnej techniky bloku, by sme mali trénovať blok vždy s obranou v poli. Je to základná zásada, ktorá sa často zabúda pri trénovaní vrcholového družstva.
 • Základný systém obrany na sieti treba začať od blokovania 1 proti 1 a nie od blokovania po presunoch – cieľom je naučiť brániť hráča za ktorého je blokujúci hráč zodpovedný alebo hráča, ktorý je bezprostredne na druhej strany siete.

Pri zdokonaľovaní techniky bloku by sme sa mali sústrediť na:

 • Správny výber miesta výskoku na blok
 • Časovanie blokovania


ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #