Stratégie hry družstva pri príjme podania v súčasnom vrcholovom volejbale

14. 09. 2013 - Vladimír Přidal – koordinátor vzdelávania trénerov a metodiky SVF

V dnešnom príspevku pokračujeme v upravenej prednáške Mareka Kardoša na minuloročnom licenčnom seminári v Žiline témou - Stratégie hry družstva pri príjme podania u vrcholových družstiev.

Príjem podania je stavebným kameňom v hre družstva pri podaní súpera. Ak nefunguje jedna z herných činností: príjem podania – nahrávka – útočný úder, nemôže úspešne fungovať celý systém v hry v tomto hernom komplexe.

U súčasných vrcholových trénerov a teoretikov existuje zhoda, že najdôležitejším príncípom pri príjme podania je:

- Zvýšiť percento úspešnosti dobrého a výborného príjmu podania jednotlivých hráčov ako aj celého družstva.

- Znížiť percento chybných príjmov podania po ktorom nasleduje bod súpera.

Základné postavenia hráčov pri príjme podania

Tendencia postavenia hráčov pri príjme podania je viac do stredu ihriska (obr.1). Pri tvrdom smečovanom podaní k bočným čiaram do zóny 5 a 1. Príjem podania má charakter obrany v poli a príjem sa snažíme nasmerovať do stredu ihriska na 2,5 – 3m od siete (obr. 2). Krátke podanie do 3m prihráva stredový hráč alebo diagonálny hráč  – okrem špecifických situácií, kedy je nahrávač v zóne 3 a v zóne 6.

Najdôležitejšou úlohou prijímajúcich hráčov je zabezpečiť presný príjem podania a až potom útok.

V súčasnosti platia nasledovné zásady taktiky pri príjme podania:
- Nedostať eso,
- Vyvarovať sa príjmu podania na druhú stranu tzv. slash,
- Ak je podanie extrémne tvrdé alebo si nie sme celkom istí presnosťou príjmu, tak príjem podania smerujeme 2-3 m od siete do stredu ihriska,
- Pri taktickom kontrolovanom podaní sa sústredíme na presnosť vykonania,
- Úspešnosť príjmu podania závisí od poznania vlastných možností hráča i svojich spoluhráčov

Obr. 1 Postavenie hráčov pri príjme podania, Obr. 2 Postavenie pri príjme tvrdého podania


Na nasledujúcom obrázku 3 uvádzame stratégiu pri príjme plachtiaceho a smečovaného podania z výskoku, ako ju prezentoval Kardoš na seminári.

 

Obr. 3 Stratégie (filozofia) pri príjme podania z hľadiska jednotlivých druhov podania

Ak jeden alebo dvaja z prihrávačov má vo všeobecnosti slabší príjem podania, treba včas a náležite podeliť priestor zodpovednosti na základe jeho zručnosti. Ak sa hráč na príjme podania presúva rovnako rýchlo vľavo ako aj vpravo, tak stoji v strede svojej zóny (obr. 4-5).

Obr.4 a 5 Postavenie na základe zručnosti prijímajúcich hráčov

Ďalšou dôležitou zásadou pri príjme podania je, že prihrávajúci hráč v zóne 6 by mal mať svoje východiskové postavenie vždy za prihrávajúcimi hráčmi v zónach 1 a 5 (obr.6).

Obr.6 Postavenie hráča v zóne 6 voči ďalším prijímajúcim hráčom

Stratégie pri príjme podania na základe smeru podania

Postavenia pri príjme smečovaného podania

Sústredíme sa viac na priestor pred nami a prihrávajúci hráč po diagonále stojí o krok
vpred ako ostatní (obr.7).

Obr 7 Postavenie hráčov pri podaní spoza zóny 5


Pri podaní zo zóny 6 chránime viac stredovú časť ihriska (obr.8)

Obr 8 Postavenie pri podaní spoza zóny 6

Ak podávajúci hráč podáva spoza zóny 1 do zóny konfliktu medzi zónu 5 a 6, potom kryjeme túto zónu systémom 2-1, kedy útočiaceho prihrávajúceho smečiara chránime pred uvoľnením z ideálneho prechodu do útoku (obr.9).

Obr. 9 Postavenie pri podaní spoza zóny 1 medzi zónu 6 a 5

Ak podávajúci hráč podáva po diagonále do zóny konfliktu medzi zónu 1 a 6, tak potom prihrávame systémom 1-2, keď chránime hráča pred uvoľnením z ideálneho rozbehu do útoku (obr.10).

Obr. 10 Postavenie pri podaní spoza zóny 1 do diagonály


Postavenia pri príjme plachtiaceho a taktického podania

Pri príjme podania vo dvojici je zásada krytia frontálneho priestoru a priestor po diagonále nechávame viac otvorený (obr.11).

Obr 11 Postavenie pri príjme podania vo dvojici spoza zóny 5

Pri príjme podania vo dvojici do zóny konfliktu (priestor medzi hráčmi) musí Libero kryť väčší priestor a pomáhať smečiarovi, aby mohol byť včas pripravený do útoku (obr. 12).

Obr. 12 Postavenie pri príjme podania vo dvojici


V situácii, keď je plachtiace podanie ťažké prihrať vo dvojici, prihrávame ho v trojici. V tomto postavení slabší hráč na príjme podania kryje priestor 1-1,5m od bočnej čiary v situácii, keď je plachtiace podanie ťažké prihrať vo dvojici, prihrávame ho v trojici. V tomto postavení slabší hráč na príjme podania kryje priestor 1-1,5m od bočnej čiary (Obr. 13).

Obr. 13 Postavenie pri príjme plachtiaceho podania v trojici


ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #