Príprava družstva na zápas v súčasnom vrcholovom volejbale

04. 08. 2015 - Richard Nemec – Vladimír Přidal

V nasledujúcich troch príspevkoch Vás oboznámime s postupmi aké sa používajú v súčasnom svetovom volejbale v príprave na zápas. Obsahom jednotlivých príspevkov sú témy:

1. Zameranie a obsah skautingu súpera s využitím programu Data Volley a Data Video
2. Plán prípravy na zápas a jeho prezentácia pomocou programu Data Volley a Data Video
3. Skauting súpera počas zápasu

Zameranie a obsah skautingu súpera s využitím programu Data Volley a Data Video

V súčasnosti sa vo vrcholovom volejbale v príprave na zápas, počas jeho vedenia i v hodnotení zápasu využíva pri získavaní dát na analýzu softvérový program Data Volley a Data Video.

Najnovšia verzia Data Volley umožňuje skautom zaznamenávať a vyhodnocovať početnosť všetkých HČJ a kvalitu ich realizácie, druh úderu, podania, zónu zakončenia útoku, zónu dopadu lopty, špecifické informácie ako počet hráčov v skupinovom bloku, typ chyby a mnoho ďalších informácii. Z počítača je možné v akomkoľvek čase vytlačiť analytické informácie k objektívnemu hodnoteniu herného výkonu družstva týkajúce sa napr. jednej alebo viacerých činností, jedného hráča alebo celého družstva, jednej alebo viacerých rotácií, jedného setu alebo celého zápasu. Program umožňuje hodnotiť každú HČJ podľa zóny, v ktorej bola vykonaná, vypočítať  účinnosť útočných kombinácii podľa zóny, z ktorej bol úder realizovaný. Softvér môže zisťovať a zobraziť všetky smery útokov rozdelený podľa kvality, podľa hráča, podľa rotácie.  Data Volley umožňuje spravovať komplex pracovných tabuliek a zošitov, v každej bunke je možné doplniť požadované dáta, ktoré program automaticky vyberá zo štatistickej databázy, k vytvoreniu formulárov, kde sú komplexne integrované dáta podľa špecifikácii aké potrebujeme. Všetky získané informácie sú zadané taktiež v grafickej forme v zošitoch pre následnú prípravu na ďalší zápas.

Data Video nám umožňuje za pár sekúnd synchronizovať skautov videozáznam a okamžite sledovať a zaznamenávať v každej sekvencii všetky údaje potrebné k študovaniu a analýze družstva (rotácie, zóny útokov a iné). Pomocou programu Data Video môžeme sledovať všetky rozohry rozdelené z hľadiska rotácie, fáz rozohry. Nová verzia Data Video umožňuje sledovať kľúčové herné situácie priamo na lavičke počas prebiehajúceho zápasu, počas prenosu obrazu do PC druhého trénera na lavičke.

Data Volley sa začína často využívať aj v tréningu, aby tréner a aj samotní hráči mali informácie o efektivite ich herného výkonu, či výkonu celého družstva. Pomocou sprostredkovaných dát sú analyzované chyby, na ktorých sa následne v tréningu dá pracovať. Čísla im v podstatnej miere napovedia, kde má ich družstvo rezervy a v akých herných situáciách sa má zlepšovať. Len subjektívne hodnotenie hráčov po zápase je nedostačujúce a môže vyvolať rôzne pochybnosti, ktoré môžu viesť k strate dôvery voči trénerovi. Hráči môžu mať pocit, že niečo nefunguje, lebo nedostanú objektívne údaje podložené faktami a štatistikou a nevedia, v akých činnostiach by sa mali zlepšovať. Diagnostikovanie a interpretácia objektívnych dát sú tak zárukou  nápravy problémov v družstve. Umenie trénera je dáta spracovať, analyzovať prípadné problem a určiť stratégiu na ich odstránenie.

Vráťme sa však k skautingu v príprave na zápas. Ten by mal byť zameraný na nasledujúce tri oblasti s konkrétnym obsahom:  

1.    Podanie, príjem podania, útok,
2.    Blok, obrana v poli,
3.    Nahrávka.

Podanie

 • Druh podania - smečované, plachtiace.
 • Smer podania.
 • Zóna najťažšieho podania jednotlivých hráčov.


Druh podania- smečované, plachtiace

Data Volley nám umožňuje registrovať presné údaje o podaní jednotlivých hráčov. Všímame si hlavne individuálnu techniku hráčov. Či hráč dokáže utajiť,  o aké podanie  ide. Tak isto je veľmi dôležité sústrediť sa na informáciu, ktorá nám ukáže, pri akom stave aký druh podania hráč použije.

Smer podania

Aj tu nám Data Volley umožňuje presné informácie o tom, kam smerujú podania jednotlivých hráčov. Pozornosť by sa mala upriamiť na sledovanie vzťahu stav skóre vs kvalita podania a či je daný hráč schopný podať taktické podanie v koncovke setu.
Zóna najťažšieho podania jednotlivých hráčov

Tu dávame pozor hlavne na smečované podanie a sledujeme zónu, z ktorej hráč vie podať účinné podanie.

Príjem podania

•    Najlepšie – najhoršie prihrávajúci hráči.
•    Slabé zóny prihrávajúcich hráčov v jednotlivých postaveniach.

Najlepšie – najhoršie prihrávajúci hráči

Sledujeme techniku daného hráča, či má nejaké slabé a silné stránky pri prihrávke a či mu viac spôsobuje problém pri príjme skákané alebo plachtiace podanie. Na ktorú stranu má problém prihrávať a či plachtiace podanie prihráva prstami alebo bagrom.

Slabé zóny prihrávajúcich hráčov v jednotlivých postaveniac.

Všímame si, aké má súper rozostavenie pri príjme podania, v akom počte prihrávajú pri jednotlivých druhoch podania (dvojica, trojica, štvorica). Či majú problém prihrávať, ak podanie smeruje medzi dvoch hráčov (tzv. konfliktná zóna). Kto a koľko miesta zaberá pri prihrávke a akú má zodpovednosť. Či si príjem podania organizuje libero. A v neposlednom rade sa sleduje individuálna technika prihrávky.

Útok
•    Smery útokov jednotlivých hráčov.
•    Smery útokov hráčov po príjme a bez príjmu podania .
•    Smery útokov podľa typu nahrávky – rýchlej, vysokej.
•    Smery útokov v jednotlivých postaveniach.

Smery útokov jednotlivých hráčov

Data Volley nám umožňuje zaznamenať každý smer útoku každého hráča vrátane druhu útočného úderu, percentuálneho vyjadrenia úspešnosti i realizácie z pohľadu, či bol útok v K1 alebo K2. Z  Data Video sa dá odpozorovať, akú techniku daný hráč má, jeho osobitosti, zvyky a charakteristiku, napr. ako sa rozbieha na smeč, postavenie jeho tela pri smeči, do ktorých smerov vie útočiť, čo mu naopak robí problémy, postavenie a správanie jeho ruky a zápästia.

Smery útokov hráčov po príjme a bez príjmu podania

Sledujeme, či hráč viac útočí, keď prihráva, alebo keď neprihráva. Veľa nám môže napovedať ak má iný rozbeh a smer útoku v prípade, že prihráva a iný rozbeh a smer útoku v prípade, že neprihráva.

Smery útokov podľa typu nahrávky – rýchlej, vysokej

Všímame si pri druhu nahrávky smer útoku útočníka a ako reaguje, ak má jednoblok, dvojblok alebo trojblok.

Smery útokov v jednotlivých postaveniach

Všímame si, ako by sme naše družstvo postavili strategicky na súpera, aby dobre bránilo ich najsilnejší útok a v akých postaveniach majú silné a v akých slabé stránky.

Blok

Hra stredných blokárov:
•    čítanie hry nahrávača (reading system),
•    “vyvesovanie sa” so stredným blokárom,
•    zatváranie diagonálneho smeru blokárom po presune - „prelietavanie“,
•    opcie.


Čítanie hry nahrávača (reading system)

Dôležité je poznať, či blokári súpera vedia dobre čítať hru a či je náš nahrávač schopný utajovať nahrávku tak, aby ju súper nebol schopný prečítať. Je to dôležitá informácia pre našich útočiacich hráčov.

„Vyvesovanie sa“ so stredným hráčom

Tak isto je potrebné poznať, či súperov stredový blokár sa vyvesuje s prvým sledom. V tomto prípade však zohráva veľkú úlohu aj určená taktika súpera.

Zatváranie diagonálneho smeru blokárom po presune - „prelietavanie“

Pozornosť treba zamerať na techniku blokárov, ich schopnosť dochádzať ku krajným hráčom a ako na tom sú pozične. Dobrý útočník vie využívať túto slabinu blokárov a je potrebné, aby o tejto slabine vedel a vedel ju používať.

Opcie

Jedná sa o vopred dohodnutú stratégiu toho, ako budú hráči na sieti brániť a koho budú brániť. Používa sa hlavne v koncovkách setov. Tu je opäť potrebné sledovať, či to hráči ovládajú a či to blokár vie organizovať.

Hra krajných blokujúcich hráčov
•    pomoc krajných hráčov pri útoku súpera stredom siete a na pipe,
•    práca paží po presune od stredu siete pri rýchlych a vysokých loptách.

Pomoc krajných hráčov pri útoku súpera stredom siete a na pipe

Potrebné je sledovať, akú má súper stanovenú taktiku na bloku. Či blokujú od stredu siete, alebo či si len strážia svojich hráčov. Dá sa sledovať, či krajní hráči pomáhajú brániť prvé sledy a pipe a či sú schopní čítať hru, aby zvládali pomáhať blokárovi a pritom si strážiť aj svojho hráča. Dá sa to veľmi dobre použiť na taktiku a stratégiu vlastného družstva a čítať slabiny súpera v obrane na sieti.

Práca paží po presune od stredu siete pri rýchlych a vysokých loptách

Všímame si techniku krajných hráčov, či vedia dobre pozične postaviť blok, či sú ich ruky v správnom postavení v presahoch, či sú ich paže dostatočne vysoko a či vedia zatvárať smery útokov.

Nahrávka

Za asi najdôležitejšie považujeme analýzu hry nahrávača súpera. Zameriavame sa na sledovanie nasledujúcich ukazovateľov:
•    Celková distribúcia nahrávok
•    Distribúcia v jednotlivých zónach
•    Setter calls
•    Distribúcia v koncovkách – nad 20 bodov
•    Zdvojovanie – opakovanie distribúcie
•    Distribúcia po príjme podania z jednotlivých zón

Celková distribúcia nahrávok

Je potrebné si všímať, akú má nahrávač techniku nahrávania, či vie precízne dobiehať pod loptu pri zbiehaniach, aké má postavenie paží a postavenie tela (záklon pri nahrávke za hlavu). Treba si všímať postavenie rúk, či loptu neťahá a nevyčkáva na poslednú chvíľu a neutajuje nahrávku, či nahráva na krátko alebo na dlhú sieť. Každý nahrávač má svoju charakteristiku, ktorú treba vedieť rozpoznať. Nahrávač je kľúčom k celému družstvu. Ak prečítame nahrávača, budeme mať uľahčený rozbor súperovho družstva. Skúsení tréneri si na tejto skutočnosti zakladajú základy taktického rozboru.

Distribúcia v jednotlivých zónach

V tomto prípade si treba uvedomiť silné a slabé stránky vlastného družstva. Kam by súperov nahrávač nahrával, keby hral proti vášmu vlastnému družstvu? Ak rozoberáme súpera podľa zápasu, ktorý hral proti inému družstvu, musíme si uvedomiť, že vo vzájomnom zápase môže byť distribúcia úplne iná, vzhľadom na schopnosti daného družstva. Samozrejme, aj tu sa dá sledovať charakteristika nahrávača. Kam smeruje nahrávka, ak je v zadných zónach a kam nahráva, ak sa nachádza v predných zónach.

Setter calls (volanie si hráčov na signály)

Zameriavame sa a všímame si, na aké signály a herné kombinácie si nahrávač volá svojich hráčov v jednotlivých postaveniach. Herné kombinácie rozdeľujeme do dvoch kategórii: po príjme podania a po obrane útoku. Tu sa môžeme zamerať na to, ako to súperovi narušiť napr. skrátenie podania, podanie na predného hráča.

Distribúcia v koncovkách - nad 20 bodov

V tomto prípade treba venovať pozornosť tomu, kam nahrávač nahráva v koncovkách setov. Koho preferuje, komu verí, na koho sa najviac spolieha a kto mu robí najviac bodov, keď ide do tuhého. Väčšinou je to líder družstva alebo diagonálny hráč. Samozrejme, dôležitá je distribúcia nahrávok počas celého zápasu, ale koncovky sú špecifické.

Zdvojovanie - opakovanie distribúcie

Všímame si, či nahrávač opakuje nahrávku na hráča, ktorý mu nezloží loptu. Či mu zopakuje nahrávku 1- až 2-krát po sebe. Slúži to na to, aby dostal daného hráča späť do hry. Prípadne, či viac mení distribúciu nahrávky a neopakuje nahrávku na toho istého hráča.

Distribúcia po príjme z jednotlivých zón

Data Volley umožňuje ukázať presné percentuálne vyčíslenie, v akých postaveniach kam nahrávač najviac nahráva. V tomto prípade treba zohľadniť vzájomné zápasy a sústrediť sa na to, či daná distribúcia nahrávača charakterizuje nášho súpera a či sa percentá zhodujú vo viacerých zápasoch.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #