Konferencia SVF - voľby do orgánov SVF

20. 07. 2017 - SVF

Vážení členovia SVF,

na základe rozhodnutia Správnej rady sa Konferencia SVF uskotoční dňa 3.12.2017. Na konferencii, ktorá bude zároveň volebnou sa podľa čl. 29 odsek 4 a 5 bude voliť prezident SVF a členovia Správnej rady SVF, predsedovia a podpredsedovia orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti a kontrolných orgánov SVF ako aj kontrolór SVF a jeho náhradník.

Podľa čl. 31 odsek 3 Stanov SVF, do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí:
e) voliť a odvolávať prezidenta a ostatných členov Správnej rady,
f) voliť a odvolávať kontrolóra SVF, ktorý je zároveň predsedom dozornej rady,
g) voliť a odvolávať podpredsedu dozornej rady,
h) voliť a odvolávať predsedu a členov a náhradníkov volebnej komisie,
i) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti podľa čl. 23 odsek e),
j) voliť a odvolávať členov komisie podľa § 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, to znamená členov odvolacej komisie

Kandidát na volenú funkciu do orgánu SVF, v súlade s Volebným poriadkom SVF, schváleným na Konferencii SVF dňa 10.4.2016, podľa článku 29 odsek 5 a článku 31 odsek 3 písmeno e) až j) Stanov SVF, ako aj kandidát na Kontrolóra a jeho náhradníka, musí byť navrhnutý najneskôr tri mesiace pred stanoveným termínom konferencie. Návrh kandidáta s jeho písomným súhlasom sa uskutoční vyplnením formulára pre kandidáta na volenú funkciu do orgánu SVF (formulár pre kandidáta je dostupný na webovej stránke SVF tu), ktorý musí byť doručený na sekretariát SVF do 3.9.2017 (rozhodujúca je pečiatka na obálke).

Ľubor Halanda
Prezident SVF

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC Rona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #