Hodnotenie psychickej pripravenosti hráčov

18. 10. 2013 - doc. PaedDr.Vladimír Přidal, PhD. – koordinátor vzdelávania trénerov a metodiky SVF

V minulom odbornom príspevku prezentoval športový psychológ dr. Gurský tému zameranú na psychoreguláciu hráčov v zápase. V oblasti psychológie zostaneme aj dnes. Zameriame sa na možnosti hodnotenia psychickej pripravenosti hráča podávať výkon.

Uvádzané poznatky môžu pomôcť trénerom predovšetkým pri poznávaní osobnostných vlastností hráčov a ich výkonovú motiváciu ako relatívne stálych dispozícií jedinca, ktoré sú podmienené jeho vývinovou históriou, životnými skúsenosťami a zároveň sú prirodzeným zdrojom rozdielov medzi jednotlivcami. Vhodné zmeranie osobnostných vlastností a výkonovej motivácie, keďže sú činiteľmi výkonového správania, môže preto osvetliť i ich možný vplyv na herný výkon hráčov. To má priame dôsledky pre proces  psychologickej prípravy, ktorý by mal vyústiť do stavu optimálneho osobnostného vyladenia a psychologickej pripravenosti prejaviť v zápase natrénovaný potenciál každého jednotlivca i ich koordináciu v podobe spoľahlivého herného výkonu družstva (Gregor, Přidal, 2009).

Hodnotenie psychickej pripravenosti realizujú zásadne psychológovia. Behaviorálny prístup a niektoré metodologické postupy zo sledovaní osobnosti športovcov uvádzajú Cox (2007) a Weinberg, Gould (2007).

Základnou metódou získavania údajov sú dotazníky. Uvádzame niekoľko príkladov s konkrétnym zameraním:

Dotazník motivácie výkonu - DMV (Pardel, Maršálová, Hrabovská, 1984)

Dotazník pozostáva z 52 predkladaných výrokov. Odpovedať sa dá v 6 stupňoch súhlasu a stotožnenia sa či odklonu s daným výrokom. Obsahuje škály: MV, AB a AP. Škála MV (motív výkonu), obsahuje celkom 24 položiek a je saturovaná štyrmi subškálami: AVS (aspekt výkonového správania), AAU (aspekt ašpiračnej úrovne), AVP (aspekt vytrvalosti v práci), AČO (aspekt časovej orientácie do budúcnosti). Takáto špecifikácia motivácie výkonu v sebe obsahuje snaženie o výsledok, nádej na úspech, ale i strach pred neúspechom, ktoré identifikujú predpoklady pre analýzu situácií  ktoré sú pre danú osobu kritické. AB (anxiozita brzdiaca výkon), postihuje seba priznanie úbytku výkonu a stratu pohotovosti a aktivity v stavoch napätia vyvolaných predovšetkým  kritickými záťažovými, alebo novými situáciámi. Obsahuje 17 položiek.
AP (anxiozita podporujúca výkon), identifikuje súvislosť medzi miernym stavom napätia a mobilizáciou aktivity, ako priaznivými podmienkami dobrého výkonu. Obsahuje 10 položiek.

Eysenck Personality Inventory -EPI-A (Eysenck, Eysenck, 1968)

Dotazník meria na škále I - E introverziu a extroverziu a na škále S - L neurostabilitu a neurolabilitu. Obsahuje aj stupnicu Lie scale, ktorá sa dá použiť na elimináciu osôb ktoré majú snahu ukázať sa v lepšom svetle a opisovať sa v lepšom seba obraze, ako je realita. Desirability response set. EOD obsahuje 57 otázok na ktoré sa dá odpovedať kladne alebo záporne.

State Trait Anxiety Inventory - STAI, X-2 (Müllner, Ruisel, Farkaš, 1980)

STAI X-2 meria úzkostlivosť ako trvalú osobnostnú vlastnosť resp. sklon k úzkosti Dotazník obsahuje 20 výrokov ktorými ľudia zvyknú opisovať samých seba. Odpovedať sa dá v štyroch možnostiach ktoré primerane vyjadrujú ako sa človek zvyčajne cíti. 

Škála hnevlivosti a nahnevanosti - ŠHN,  X-2 (Müllner, Šebej, Farkaš, 1980)

ŠHN X-2 meria  hnevlivosť ako trvalú osobnostnú vlastnosť. Dotazník obsahuje 15 výrokov ktorými ľudia zvyknú opisovať samých seba. Odpovedať sa dá v štyroch možnostiach, ktoré primerane vyjadrujú ako sa človek zvyčajne cíti.

Použitá literatúra:

 • COX, R., H.:  Sport psychology: Concepts and Applications. New York: Mc Graw Hill, 2007.
 • EYSENCK. H., J., EYSENCK, S.,B.,G.: Eysenckov osobnostný dotazník, Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1968. ČSTV 1973, s. 82-101.
 • GREGOR, T., PŘIDAL, V. Performance motivation and personality traits of top volleyball players. Acta. Fac.Educ. Phys. Univ. Comenianae, 49/II,  Bratislava : UK, 2009, s 15-22.
 • MÜLLNER, J., RUISEL I., FARKAŠ G.: Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti, Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1980.   
 • MÜLLNER, J., ŠEBEJ F., FARKAŠ G.:  Škály na meranie hnevlivosti a nahnevanosti. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1990.
 • PARDEL, T., MARŠÁLOVÁ L., HRABOVSKÁ A.: Dotazník motivácie výkonu.  Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1984.
 • WEINBERG, R., S., GOULD, D.: Foundatios of sport and exercise psychology. Champaign: Human Kinetics, 2007.


ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
 • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
 • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
 • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
 • mediálni partneri SVF TVSPORT
 • mediálni partneriTASRSITA
 • mediálni partneri
 • podporujú nás

komunikačný partner

 • #