Ako postupovať pri príprave a vedení tréningovej jednotky

16. 08. 2018 - Vladimír Přidal

Tento mesiac väčšina družstiev, či už mládežníckych alebo dospelých, začala prípravu na novú sezónu. Tréneri si pripravili tréningový program na úrovni ročného cyklu či strednodobých cyklov, stanovili hlavné ciele, ktoré chcú s družstvom dosiahnuť. Veľkú pozornosť musia venovať príprave tréningov a mať premyslený postup ako budú svojich hráčov na tréningoch riadiť.

Úlohy vyplývajúce z riadiacej činnosti v tréningovej jednotke (TJ) môžeme rozdeliť na úlohy:

- pred realizovaním TJ (príprava tréningu),
- počas TJ (vedenie TJ),
- po ukončení TJ.

Pokúsime sa podať stručný prehľad činností, s ktorými sa tréner v jednotlivých úlohách môže stretnúť a odporučiť vhodné postupy pri jeho konaní.

Príprava tréningovej jednotky

Pri príprave TJ musí tréner brať v úvahu viacero faktorov ovplyvňujúcich výber cvičení v TJ, ako sú:
- ciele a úlohy TJ (vyplývajúce z plánov mikrocyklov),
- vhodnosť konkrétneho cvičenia pre družstvo (podľa pohlavia, veku, trénovanosti a pod.),
- požiadavky energetického zabezpečenia zamýšľaného cvičenia,
- celkový čas tréningovej jednotky,
- tréningové obdobie,
- momentálna situácia v družstve (súčasná výkonnosť hráčov, počet prítomných hráčov, družstvo je po prehre a pod.),
- použitie cvičenia v družstve v minulosti,
- predchádzajúce formy cvičení a prípadne následné cvičenia v TJ.

Tréner pri výbere cvičení musí vychádzať z presnej vnútornej štruktúry a organizácie vybraného cvičenia. Prevažujúce konanie hráčov musí byť zamerané na plnenie zadanej úlohy a nie na vedľajšie úlohy, ktoré má v podstate každé tréningové cvičenie.

Aby cvičenie skutočne splnilo všetky požiadavky, mal by tréner dodržiavať nasledovný postup pri organizácii cvičení v TJ:
- stanoviť konkrétny cieľ cvičenia,
- vytvoriť cvičenie (metodickú formu - MF), ktorého zložitosť vyplýva zo stanoveného cieľa, (ak je napr. hlavnou úlohou cvičenia nácvik smeča z rýchlej nahrávky zo zóny 4 a túto činnosť hráči ešte netrénovali, využijeme skôr prípravné cvičenia, kde zahájenie cvičenia bude čo najjednoduchšie napr. nahodením presnej lopty nahrávačovi, pričom útočníkovi nekladieme žiadne úlohy okrem správneho načasovania rozbehu. Vyššiu zložitosť však budeme uplatňovať pri pravidelne úspešnej realizácie smeča po rýchlej nahrávke v uvádzaných podmienkach, kde zložitosť môžeme stupňovať sťažovaním podmienok pri realizácii nahrávky, resp. sťažovaním podmienok smečiara postavením bloku, určením smeru útoku a pod.)
- premyslieť celkovú organizáciu cvičenia (rozmiestnenie a počet hráčov do jednotlivých priestorov, postup zapájania hráčov do cvičenia, časové alebo iné vymedzenie cvičenia),
- stanoviť veľkosť zaťaženia (dĺžka trvania, intenzita, interval a spôsob odpočinku, počet opakovaní).

Tréner by mal mať každú TJ spracovanú v písomnej forme. Pravidelná písomná príprava tréningov zabráni tomu, aby sa tréner monotónne opakoval, porušoval nadväznosť v obsahu hernej prípravy a hlavne aby sa vyhol živelnosti pri výbere tréningových metód a foriem.

V písomnej dokumentácii TJ,  v tzv. konspekte TJ, tréner popisuje tréningové cvičenia z týchto hľadísk:
- cieľ cvičenia,
- východiskové postavenie hráčov,
- vlastný priebeh cvičenia,
- striedanie hráčov,
- kritické miesta a možné chyby,
- poznámky.

Tento popis je doplnený schematickým obrázkom (niekedy stačí len ten), údajmi o použitej MF, dĺžke cvičenia a prípadne jeho intenzite.
         
Vedenie tréningovej jednotky

Počas vlastného vedenia TJ je úlohou trénera:
- oboznámiť hráčov s cieľmi a úlohami TJ,
- motivovať hráčov pre aktívne plnenie úloh v TJ,
- vysvetliť, v prípade potreby ukázať priebeh cvičenia a upozorniť na kritické miesta (vždy pred zahájením konkrétneho cvičenia),
- presvedčiť sa, či hráči cvičenie pochopili (ak sa jedná o nové cvičenie),
- zahájiť cvičenie,
- kontrolovať priebeh cvičenia,
- v prvej fáze po zahájení cvičenia kontrolovať priebeh cvičenia, či prebieha tak, ako bolo pripravené z hľadiska organizácie, v prípade nedostatkov, ktoré neodstráni stručná poznámka, musí cvičenie prerušiť,
- ak cvičenie prebieha správne, sústreďuje sa na vlastnú kvalitu realizácie cvičenia, opravuje prípadné technické alebo taktické chyby hráčov jednotlivo i hromadne,
- kontrolovať čas plánovaný pre realizáciu jednotlivých cvičení a postup zvládnutia stanovených úloh cvičenia, ktorý je najpodstatnejším ukazovateľom pre ukončenie cvičenia,
- ku konci realizačnej fázy cvičenia domyslieť a spresniť organizáciu prechodu na ďalšie cvičenie,
- ukončiť cvičenie, vysvetliť a zahájiť nasledovné cvičenie,
- záver tréningu využiť na stručné zhodnotenie plnenia tréningových úloh.

Okrem uvedených hlavných úloh sa tréner riadi množstvom zásad a využíva celý rad postupov, ktoré zabezpečujú účinný priebeh tréningového procesu, z ktorých uvádzame z nášho pohľadu tie najdôležitejšie:
- zrozumiteľne a jednoznačne vydáva pokyny na vykonanie cvičení,
- obmedzuje teoretické vysvetľovanie na minimum (neznižuje tak účinnosť a plynulosť tréningu),
- pokyny vydáva tak, že hráči stoja v polkruhu alebo v kruhu, pričom tréner nikdy nie je uprostred,
- pri výklade nepripúšťa bavenie a rozptyľovanie hráčov, na diskusiu je čas po tréningu,
- nedostatky a chyby vytýka konkrétnemu hráčovi,
- pri neplnení tréningových povinností najskôr hodnotí prečo (únava, sociálne problémy, nízka ašpirácia, malá disciplína a pod.) a potom podľa potreby reaguje tak, že nedostatky môže prehliadnuť, zmení program, kritizuje, sankcionuje, motivuje atď.,
- sankcie a kritika vždy vyžadujú následný pohovor s hráčom, resp. hráčmi,
- ustavične sleduje tréningovú disciplínu, motivuje, zvyšuje pozornosť a sústredenosť hráčov, k čomu najviac napomáha tréning pod psychickým tlakom, ako je napr. opakovanie herných činností tak dlho až sú vykonávané bez chyby vo vopred určenom počte i niekoľkokrát za sebou, organizácia cvičení súťaživou formou a pod.,
- podľa situácie v družstve a časového obdobia sa niekedy v TJ osvedčuje stereotyp inokedy jeho veľká variabilita,
- výkonnosť družstva, psychická a telesná odolnosť hráčov znášať tréningovú záťaž má svoju dynamiku, tzn., že občas môžeme tréningový program podľa situácie prekročiť alebo naopak obmedziť (pružná úprava tréningového plánu je dôležitá najmä v súťažnom období),
- hráči, ktorí hrali v zápase menej alebo vôbec, musia mať v nasledujúcom tréningu doplnkový program,
- v mnohých tréningových cvičeniach tréner, resp. jeho asistent zahajujú samotné cvičenie. Môžu tak sami určovať intenzitu zaťaženia a navodzovať konkrétnu hernú situáciu podľa stanovených úloh.

Činnosť trénera po tréningu

Po ukončení TJ eviduje tréner dochádzku a plnenie tréningových ukazovateľov. Analyzuje a zhodnocuje priebeh TJ, pričom si eviduje prípadné poznámky k priebehu celého tréningu či k jednotlivým cvičeniam. Najvhodnejšie je vykonať potrebnú analýzu a dokumentáciu čo najskôr po ukončení tréningu.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #